OBNIŻANIE RYZYK INWESTYCYJNYCH CELEM POWSTANIA POLSKIEJ AGENCJI GEOLOGICZNEJ

Wczoraj w Poznaniu miały miejsce kolejne regionalne konsultacje społeczne projektu Polityki Surowcowej Państwa, który powstał z inicjatywy wiceministra środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa (PSP) prof. Mariusza Oriona Jędryska. Prelegenci dyskutowali o ryzyku, planowaniu inwestycji i bezpieczeństwie jednocześnie szukając wspólnie odpowiednich rozwiązań systemowych.

„Polityka Surowcowa Państwa będzie wspierać budowę silnego państwa, rozwijając w Polsce technologie, obniżając ryzyka inwestycyjne z poszanowaniem ochrony środowiska” – powiedział na wstępie wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa składa się z 9 filarów, a ósmy z nich jasno określa kluczowe cele omawianych zagadnień. W szczególności zwraca on uwagę na potrzebę dostosowania systemu planowania przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin oraz na zapewnienie dostępu do tych zasobów w perspektywie wieloletniej. Istotnym elementem tego filaru jest także wspieranie inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki poprzez zachęty inwestycyjne tzw. obniżanie ryzyk.

„Chcemy minimalizować ryzyko dla inwestorów m. in. poprzez obecność rządowej instytucji (PAG) wspierającej merytorycznie wszystkie strony. Dzięki powstaniu tego podmiotu obniży się ryzyko inwestycyjne ze względu na możliwość zawierania spółek z przedsiębiorstwami inwestującymi w wydobycie surowców” – podkreślił prof. Mariusz Orion Jędrysek.

„Państwo powinno mieć udział w zysku inwestora poprzez system podatkowy, dopiero gdy inwestor osiąga zyski. Wszelkie wydatki inwestora zanim osiągnie zyski stanowią barierę i go zniechęcają” – dodał wiceminister środowiska.

Licznie zgromadzeni w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim eksperci z zakresu geologii zwracali uwagę również na konieczność zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego przez skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej. Niezbędne będzie też wykorzystanie różnych narzędzi promocji w celu upowszechnienia wiedzy o stowarzyszeniach branżowych i instytucjach eksperckich.

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i energetycznego Polski dokument, zawierający konkretne założenia dla wielu sektorów. Skupia się on na całościowym ujęciu geologii. Zwraca też m.in. uwagę na zapotrzebowanie surowcowe państwa oraz na tworzenie narzędzi i wyznaczanie kierunków działań w tym obszarze.

źródło: mos.gov.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ