Warto wiedzieć, które organy są odpowiedzialne za ochronę środowiska

Prawie każdy rodzaj działalności człowieka ma wpływ na środowisko. Niektóre typy działalności charakteryzują się większym wpływem, a inne mniejszym. Faktem jest, że człowiek zmienia środowisko naturalne – nie rzadko zmiany te mają nieodwracalne skutki.

Ważne aby zmiany nie uniemożliwiały przyszłym pokoleniom korzystania ze środowiska. Powinniśmy być świadomi, że jesteśmy odpowiedzialni za to w jakim stanie pozostawimy Ziemie następnym pokoleniom.

Duże przedsiębiorstwa górnicze powszechnie uznawani za największych szkodników dla środowiska. Nie jest to sprawiedliwe, gdyż duże przedsiębiorstwa często troskliwie dbają o środowisko i dobre relacje ze społecznością lokalną. Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest nielegalna działalność górnicza, która prowadzona jest w sposób niekontrolowany, przez co jest szczególnie niebezpieczna dla środowiska. Na Dolnym Śląsku mamy duże zasoby piasków, żwirów i kruszywa, które są najczęściej nielegalnie pozyskiwaną kopaliną.

infografika wDolnymŚląsku.com

Trudno sobie wyobrazić, aby można było prowadzić wydobycie węglowodorów (tj. np. gazu) bez uzyskania koncesji geologicznej. Najczęściej w szarej strefie znajdują się kopaliny pospolite. Działalność ta prowadzona na małą skalę wydaje się bardzo niewinnie, czasami nawet niezauważona. Niemniej jednak szkody dla środowiska i krajobrazu bywają niekiedy tragiczne w skutkach.

Działalność geologiczno-górnicza na pewno ma duży wpływ na środowisko naturalne, dlatego przedsiębiorcy oraz organy państwa powinny dbać, aby ten wpływ nie przekraczał dopuszczalnych granic. Przedsiębiorca zobligowany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska na podstawie ustawy branżowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz szeregu przepisów odnoszących się do ochrony środowiska, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przedsiębiorca musi również przestrzegać reguł zawartych w koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ustawową sankcją za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do ochrony środowiska jest w działalności geologiczno-górniczej jest cofniecie koncesji. Oczywiście cofnięcie koncesji to ostateczność, i nie każde naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska automatycznie kończy się cofnięciem koncesji. Procedura cofnięcia koncesji ma charakter dwuetapowy oraz jej zadaniem jest motywowanie przedsiębiorcy do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Niemniej jednak wprowadzenie tak surowej sankcji pokazuje jak poważnie ustawodawca podchodzi do kwestii ochrony środowiska.

Państwo kontroluje działalność przedsiębiorcy pod kątem przestrzegania zasad ochrony środowiska., za pomocą takich organów jak: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewoda, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ