Kiedy spożywanie alkoholu na ulicy jest dozwolone?

Na tak postawione pytanie odpowiedź znajdziemy w uzasadnieniu do postanowienia Sądu Najwyższego Izby Karnej z dnia 19 stycznia 2017 r. I KZP 14/16.

Po pierwsze

W uzasadnieniu czytamy, że „osoba spożywająca alkohol w miejscu publicznym musi mieć, ze względu na grożącą jej odpowiedzialność karną, świadomość tego, czy jest to dozwoloneczy też nie. Dlatego też  katalog miejsc wskazanych w art. 14 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) należy zakreślić ściśle, wyłączając spod zakazu te miejsca, które mieszczą się w sferze cienia semantycznego użytych w tym przepisie pojęć.

Jeśli zaś chodzi o miejsca objęte zakazem spożywania alkoholu, wskazane w uchwałach rad gmin, to winny być one odpowiednio oznaczone stosownymi znakami.”

Po drugie

Dowiadujemy się, że „użyte w art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) pojęcie „ulicy” należy interpretować zgodnie z definicją legalną tego pojęcia, zawartą w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), dopełnioną przez definicję drogi, określoną w art. 4 pkt 2 tej ustawy”.

Po trzecie

Sąd Najwyższy zaleca, aby sprawę o wykroczenie o znamionach określonych w przepisie art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) badać w ten sposób, aby sprawdzić, czy miejsce, w którym obwiniony spożywał alkohol, spełnia kryteria wynikające z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), rzecz bowiem w charakterystyce miejsca zdarzenia, a nie w jego urzędowej nazwie.

Podsumowanie

Aby ustalić, czy spożywanie alkoholu na ulicy jest dozwolone należy wykluczyć czy spożywający alkohol nie znajduje się: na terenie szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, placówki opiekuńczej lub domu studenckiego; na terenie zakładu pracy lub miejsca zbiorowego żywienia pracowników; w miejscu i czasie zorganizowanego zgromadzenia masowego lub w środku lub obiekcie transportu publicznego z pewnymi wyjątkami.

Następnie należy wykluczyć, że nie znajdujemy się na ulicy, placu lub parku, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Z tym zastrzeżeniem, że pojęcie ulicy należy interpretować zgodnie z jej definicją legalną. Gdy znajdujemy się w miejscach wyżej opisanych zakaz spożywania jest bezwzględny.

Jak widać nie jest to proste, szczególnie jeśli chodzi o definicję ulicy, a zatem lepiej po prostu nie spożywać alkoholu na przysłowiowej ulicy, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną.

Jednakże być może życie stanie się łatwiejsze, gdyż już od 9 marca 2018 roku rada gminy w drodze uchwały będzie mogła  w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstąpić od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Stąd też być może już w te wakacje spożywanie alkoholu na bulwarach, wyspach i podobnych miejscach będzie legalne. 

adwokat Grzegorz Prigan

źródło: gazeta Obywatelska

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ