PROJEKT REZOLUCJI ZGŁOSZONY PRZEZ EUROPOSŁÓW PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE PENALIZACJI EDUKACJI SEKSUALNEJ W POLSCE, DEMENTUJĄCY KŁAMSTWA PREZENTOWANE PRZEZ POSŁÓW LEWICY NA FORUM PE

Zalewska.jpeg

„Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce Parlament Europejski, – uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w Polsce nie odbywają się żadne prace legislacyjne mające zakazać
lub karać za prowadzenie edukacji seksualnej, a ponadto od 21 lat realizowany jest
przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, który podejmuje m.in.: tematykę dotyczącą
seksualności człowieka, a jego realizacja nie jest w żaden sposób zagrożona;

B. mając na uwadze, że Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej „w pełni szanuje
odpowiedzialność Państw Członkowskich za treść nauczania i organizację systemów
edukacyjnych” powierzając Unii zadania z zakresu wspierania, uzupełniania i koordynacji
w odniesieniu do edukacji;

C. mając na uwadze, że Konwencja o Prawach Dziecka nakłada na państwa obowiązek
„najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka” „biorąc pod uwagę prawa i obowiązki
jego rodziców” lub innych osób uprawnionych do opieki (art. 3), które z kolei mają
zagwarantowane prawo do „zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi jego
zdolności, możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z
praw przyznanych mu w niniejszej Konwencji” (art. 5);

1. zauważa, że wychowanie dzieci powinno się odbywać przede wszystkim w rodzinie, a
Europejska Konwencja Praw Człowieka uważa za „niedopuszczalną ingerencję władzy
publicznej w korzystanie z prawa [do życia rodzinnego]”;

2. stwierdza, że edukacja seksualna jest bardzo silnie związana z systemem przekonań
religijnych i światopoglądowych i w związku z tym nie powinna się odbywać wbrew woli
rodziców;

3. uważa, że polskie społeczeństwo i polskie władze mają pełne prawo i obowiązek
urządzenia systemu edukacji, w tym edukacji seksualnej, zgodnie z demokratyczną wolą
większości;

4. uważa także, że polskie społeczeństwo i polskie władze mają także prawo i obowiązek
chronić dzieci przed narażeniem na treści, na które nie są gotowe oraz chronić je przed
narażeniem na przypadki wykorzystywania seksualnego, zgodnie z demokratyczną wolą
większości i w poszanowaniu prawa;

5. ubolewa, że wiele państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Niemcy, Austria,
Szwecja i Finlandia, wprowadzają obowiązkową edukację seksualną ingerując tym samym
w prawo rodziców do wychowania ich dzieci zgodnie z ich przekonaniami;

6. z zadowoleniem przyjmuje, że w niektórych państwach członkowskich, w tym w Polsce,
rodzice mają wybór, czy posyłać dziecko na lekcje edukacji seksualnej w poszanowaniu ich przekonań i prawa do życia rodzinnego, a po uzyskaniu pełnoletności uczeń może o
tym zdecydować sam;

7. zwraca uwagę, że w Polsce nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o
celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz
środkach dydaktycznych dotyczących edukacji seksualnej a organizacje pozarządowe
mogą prowadzić działalność w szkołach tylko po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły
wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady rodziców;

8. wyraża ubolewanie, że dyrektorzy szkół często łamią obowiązujące prawo i zapraszają do
szkół organizacje organizujące zajęcia z zakresu edukacji seksualnej bez wiedzy i zgody
rodziców;

9. z zaniepokojeniem odnotowuje próby ingerencji niektórych grup Parlamentu Europejskiego
w sprawy zarezerwowany przez Traktaty dla Państw Członkowskich;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie,
Komisji oraz państwom członkowskim UE.”

Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Prof. Ryszard Legutko

PODZIEL SIĘ