Europosłanka Zalewska zaprasza do udziału w konkursie „Akcja: Ziemia”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie "Akcja: Ziemia"

Droga młodzieży! Zapraszam was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w organizowanym przeze mnie konkursie "Akcja: Ziemia". Konkurs oragnizowany jest w dwóch kategoriach: Pracy plastycznej – skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz Pracy multimedialnej – skierowany do uczniów szkoł ponadpodstawowych. Wasze prace powinny upowszechniać wiedzę o ochronie środowiska oraz obrazować sposoby wjakie młodzież może dbać o środowisko. Nagrodą główną będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego dla zwycięzców, a ponadto gadżety mutimediane takie jak tabety, głośniki i wieleinnych atrakcyjnych niespodzianek. Na wasze prace czekam do końca marca 2020. Niech ten konkurs będzie okazją do zabawy, upowszechnienienia wiedzy o ochronie środowiska i jej sposobach, a dla zwycięzców do odwiedzin i poznania prac Parlamentu Europejskiego.REGULAMIN KONKURSU„Akcja: Ziemia”Konkurs dla województwa dolnośląskiego i opolskiego z inicjatywy poseł do ParlamentuEuropejskiego Anny Zalewskiej.I. CELE KONKURSUUpowszechnianie wiedzy o stanie środowiska naturalnego, kształtowanie dobrych praktykw zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz propagowanie wiedzy o wpływieśrodowiska naturalnego na zdrowie człowieka.Aktywizacja do codziennego działania na rzecz ochrony środowiska, projekty i analizysystemowych rozwiązań na poziomie szkoły, gminy, powiatu czywojewództwa, współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymiII. PRZEDMIOT KONKURSU1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie Prezentacji multimedialnej trwającejdo 5 minut upowszechniającej wiedzę o ochronie środowiska oraz obrazującej sposoby wjakie młodzież może dbać o środowisko – forma: spot reklamowy, audycja radiowa, film– szkoły ponadpodstawowe.2. Prace plastyczne (technika dowolna) – szkoły podstawowe.III. ZASADY KONKURSU1. Do udziału w Konkursie „Akcja: Ziemia” mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowychi ponadpodstawowych.2. Prace mogą być przygotowane przez osoby indywidualne lub zespoły uczniów (max 4osoby). Prace plastyczne mogą być wykonane wyłącznie indywidualnie.3. Do każdej pracy musi być załączona karta zgłoszeniowa zawierająca informacje o autorzepracy (wiek, opiekun, nr tel., nazwa placówki, adres, nr tel.).4. Nagrodą główną będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego, ufundowany przez Posła doPE Annę Zalewską oraz gadżety multimedialne. Nagrody za 2 i 3 miejsce a takżewyróżnienia będą nagrodami multimedialnymi np. tablety, głośniki itp.5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie pracy konkursowej do dnia31 marca 2020 r. w Sekretariacie Konkursu na adres:58-100 Świdnica, ul. Pułaskiego 16oraz załączenie:Pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie,Zgodę uczestnika dorosłego lub opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osobyniepełnoletniej uczestniczącej w konkursie,Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.Podpisanie i przesłanie oświadczeń (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu) jest obowiązkowe.6. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe nadesłane po terminie.7. Dodatkowe informacje można uzyskać: pod adresem: Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej,ul. Pułaskiego 16, 58-100 Świdnica na stronie internetowej: www.anna-zalewska.eu pod numerem telefonu: 507 436 6858. Udział w Konkursie jest bezpłatny zgodnie z wymaganiami Regulaminu.9. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.10. Materiały nadesłane na Konkurs nie są udostępniane osobom trzecim bez zgodyzgłaszającego, poza celami Konkursu.11. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w terminie 8 maja 2020 r. Osoby nagrodzonei wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i zaproszone na uroczystość wręczenianagród.12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do eksponowania i publikowania prackonkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Akcja: Ziemia” jest:Anna Zalewskaadres e-mail: biuro@anna-zalewska.eutelefon: 507 436 6852. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnie z przekazanym FormularzemZgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięciaudziału w Konkursie.3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)RODO w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów,ogłoszenia wyników oraz wydania nagród.4. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędnydo przeprowadzenia Konkursu. Po okresie niezbędnym dla ustalenia i obrony przedroszczeniami dane osobowe nie będą wykorzystywane.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;b) sprostowania (poprawiania) danych;c) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą jużniezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdycofnęliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkachwskazanych w art. 17 ust. 1 RODO;d) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacjąz udziału w Konkursie;e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznymz rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośćz prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).6. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymiwskazanymi w ust. 1.V. OCENA KONKURSU1. Wstępnej oceny merytorycznej, przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu, dokonuje zespółekspertów w poszczególnych kategoriach, powołany przez poseł do ParlamentuEuropejskiego Annę Zalewską.2. Sprawozdania ekspertów z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatówdo nagrody, przedstawiane zostaną poseł do Parlamentu Europejskiego Annie Zalewskiej.3. Decyzje poseł do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej są ostateczne.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.3. Regulamin Konkursu jest w każdym czasie dostępny na Stronie Internetowej Organizatora:www.anna-zalewska.eu4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodówmodyfikacji postanowień Regulaminu.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2019 r.VII. TERMINARZ KONKURSU „CZYSTE ŚRODOWISKO – LEPSZY ŚWIAT”5 grudnia 2019 r. – ogłoszenie Konkursu;do 31 marca 2020 r. – nadsyłanie prac konkursowych na adres:Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej,ul. Pułaskiego 16, 58-100 Świdnica;do 18 kwietnia 2019 r. – ocena prac konkursowych;8 maja 2020 r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.Całość regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami na stronie internetowej : www.anna-zalewska.eu

Opublikowany przez Anna Zalewska Czwartek, 5 grudnia 2019

PODZIEL SIĘ