Sprostowanie

W związku z opublikowanym w dniu 03 lipca 2020 r. artykułem pod tytułem „Mieszkańcy walczą z rozbudową wysypiska: Chcemy mieć czystą wodę i czyste powietrze” informuję, że zawiera on nieprawdziwe treści.

Informacja, że ,,(…) firma Chemeko-system prowadzi rozbudowę składowiska, mimo toczących się w tej sprawie postępowań. Jedno z nich dotyczy składowania nielegalnych zakaźnych odpadów medycznych, które wykryła kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowisk” nie jest zgodna z prawdą. Postępowanie związane z rozbudową zostało zakończone, gdyż w dniu 11 września 2019 r. Starosta Górowski wydał decyzję, którą zatwierdzono projekt budowlany oraz udzielono Chemeko-System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pozwolenia na budowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (obiekt kategorii XXII), przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 144/4,nr 145/2, nr 150/1, nr 150/2, nr 150/3, nr 150/4, nr 150/5 i nr 227 (część działki) – obręb ewidencyjny 0024 – Rudna Wielka, gmina Wąsosz.

Od decyzji tej odwołanie wnieśli Roman Góralczyk, Jolanta Janowicz, PPH ,,KARO” Sp. z o.o., Henryk Różycki oraz Waldemar Zamłyński – wszczęte nim postępowanie odwoławcze zakończyło się w dniu 23 stycznia 2020 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego o umorzeniu go.

Odwołanie wniósł również Prokurator Okręgowy ‚w Legnicy – wszczęte nim postępowanie odwoławcze zakończyło się w dniu 23 stycznia 2020 r. postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego o umorzeniu.

Na skutek decyzji o umorzeniu oraz postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego decyzja z dnia 11 września 2019 r. stała się ostateczna, a zatem Chemeko- System sp. z o.o. posiada, zgodnie z przepisami prawa, pozwolenie koniecznie do rozpoczęcia zaplanowanej rozbudowy.

W związku z przytoczoną w ww. artykule wypowiedzią, zawierająca m.in. zarzut, że „Przez 15 lat nie powstał wymagany pas ziemi izolacyjnej” informujemy, że ten zarzut jest niezgodny z prawdą. Obecność pasa zieleni, pełniącego funkcję pasa izolacyjnego przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, została stwierdzona i zweryfikowana pod kątem spełnienia wymogów prawnych przy okazji kontroli przeprowadzanych na terenie Zakładu – dokonano ówcześnie pomiarów i nie stwierdzono żadnych naruszeń w tym zakresie. Dodatkowo sam fakt wydania pozwolenia zintegrowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego wskazuje na niezgodność powyższej wypowiedzi z prawdą, bowiem wydanie pozwolenia nie miałoby miejsca, gdyby obiekt Zakładu nie spełniał wymagań prawnych, określonych przez ustawę Prawo ochrony środowiska.

Informacje podane w wyżej wspomnianym artykule nie były zatem zebrane w sposób odpowiednio staranny i rzetelny, co poskutkowało zaprezentowaniem w nim jako faktów  informacji nie odpowiadającym rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Chemeko-System sp. z o.o

PODZIEL SIĘ