Krajowy Program Reform przyjęty

did.jpg

Rada Ministrów przyjęła dokument: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”.

 Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” rząd przyjął w kwietniu 2011 r. Jego obecna aktualizacja jest kolejnym, szóstym już dokumentem, przedkładanym rządowi do akceptacji w kwietniu, zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, który od 2011 r. stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej.

 W KPR 2016/2017 przedstawiono część działań zawartych  w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętym przez rząd 16 lutego br. Krajowy Program Reform odnosi się nie tylko do strategii „Europa 2020”, ale jest także ważnym elementem Semestru Europejskiego. W tym roku Komisja Europejska po raz pierwszy oczekuje, że kraje członkowskie w aktualizacji KPR przedstawią odpowiedź na kluczowe wyzwania, określone przez KE w sprawozdaniu krajowym dotyczącym każdego państwa członkowskiego.

 W związku z nowymi wytycznymi zmieniono dotychczasową strukturę dokumentu. Rozdział 3 odpowiada na główne wyzwania gospodarczo-społeczne określone przez KE w „Sprawozdaniu krajowym Polska 2016”. Rozdział 4 przedstawia główne działania podejmowane przez Polskę na rzecz realizacji celów krajowych strategii „Europa 2020”. KPR 2016/2017 prezentuje również zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz polskiego parlamentu w cykl Semestru Europejskiego oraz ich udział w pracach nad KPR. Instytucjonalny proces aktualizacji KPR oraz zaangażowanie w proces Semestru Europejskiego przedstawiono w rozdziale 5 oraz załączniku nr 3.

 Dokument przedstawia również podejmowane przez Polskę działania na rzecz realizacji przyjętych przez Radę UE zaleceń dla Polski z lipca 2015 r., tzw. country specific recommendations (CSR) oraz zawiera ocenę zasadności tych zaleceń, do których rząd miał zastrzeżenia (chodzi np. o zalecenia w sprawie systemów emerytalnych).

 KPR 2016/2017 wraz z Programem Konwergencji Aktualizacja 2016 uwzględnia też priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2016 r., dotyczące oparcia polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej na 3 głównych filarach: 1) wzroście inwestycji, 2) kontynuowaniu reform strukturalnych, 3) odpowiedzialnej polityce budżetowej. Dlatego Krajowy Program Reform wspiera realizację inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy zachowaniu progu 3 proc. PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

 Przy przygotowaniu dokumentu wzięto także pod uwagę rolę, jaką KPR odgrywa w realizacji unijnej polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

autor: Janusz Wolniak

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ