Rosną dochody samorządów terytorialnych : Wrocław zanotował 3% wzrost dochodów

RIO23.jpg

W opublikowanym raporcie Regionalnych Izb Obrachunkowych za 2015 r,  dochody jednostek  samorządu terytorialnego rosną. Zwiększają się środki przekazywane z budżetu Państwa jak i dochody własne. W 2015 r. dochody sektora samorządowego wzrosły o 2,4% w porównaniu do dochodów z 2014 r. (po uwzględnieniu wskaźnika inflacji o 3,3%), głównie w wyniku wzrostu dochodów własnych (o 4,9%) i subwencji ogólnej (o 0,3%). Wrocław wpisuje się w ogólny trend i jego wzrost dochodów  w 2015 r. wyniósł około 3 %

Należy odnotować, że istotny wpływ na zakres samodzielności finansowej jednostek samorządowych mają osiągane dochody własne. Zrealizowane one zostały w stopniu wyższym niż w latach 2013 i 2014. Największą samodzielność ekonomiczną, czyli możliwość kształtowania wielkości pozyskiwanych dochodów i określania kierunków ich wykorzystania posiadały m.st. Warszawa i miasta na prawach powiatu np. Wrocław. Jednostki te zanotowały największy udział dochodów własnych w strukturze zrealizowanych przez nie dochodów, na poziomie 77,4% i 59,9%, uzupełniające znaczenie miały natomiast dochody pochodzące z dotacji celowych i subwencji.

Zauważalny jest wzrost dochodów z PIT i CIT co można odczytywać, jako  sygnał ożywienia gospodarczego. Co ciekawe spadają dochody ze sprzedaży majtku – można to tłumaczyć tym, że samorządy już wyprzedały najatrakcyjniejsze aktywa (nieruchomości). Od trzech lat można zaobserwować również tendencję wzrostowa w pozyskiwaniu środków europejskich.

Gminy oraz miasta na prawach powiatu odnotowały wzrost dochodów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wzrost ten był spowodowany m. in. zwiększaniem stawek podatkowych. Warto podkreślić, że samorządy w przypadku podatku od nieruchomości najczęściej korzystały z możliwości obniżenia stawki podatkowej.

Czytamy w raporcie:

Podjęte przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwały w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały, że dochody  były w 2015 r. o 3 631 119 tys. zł niższe od możliwych do uzyskania, co stanowiło 3,5% kwoty wykonanych dochodów własnych. Najwyższe skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczyły podatku od nieruchomości – 72,4% ogółu tych skutków

Władze samorządowe udzieliły w 2015 r  ulg podatkowych na kwotę 4 742 811 tys. zł, co stanowiło 4,6% dochodów własnych  i 2,4% dochodów ogółem zrealizowanych przez samorządy.

Autor: dr Krystian Mieszkała 

Doktor nauk prawnych, Absolwent Administracji oraz Ekonomii na UWr ,Radny Wrocławia, członek komisji statutowej, rewizyjnej oraz budżetowej.  Autor publikacji poświęconych podatkom i wydatkom publicznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj