Decyzja o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji składowania odpadów dla spółki Mo-Bruk S.A. w Wałbrzychu

Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego cofnięte zostało spółce Mo-Bruk S.A, pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji składowania odpadów zlokalizowanych przy ulicy Górniczej w Wałbrzychu. O decyzji poinformowano dziennikarzy na specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej w wałbrzyskim Ratuszu, w której uczestniczył Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Kamil Krzysztof Zieliński, Wicewojewoda Dolnośląski oraz Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha.

Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego, cofająca pozwolenie zintegrowane na składowanie odpadów poprzedzona została postępowaniem w sprawie cofnięcia bez odszkodowania decyzji Wojewody Dolnośląskiego, udzielającej spółce Mo-BRUK S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej. W toku postępowania przeprowadzono kontrole oraz wizje lokalne składowiska, mające na celu stwierdzenie likwidacji przez spółkę Mo-BRUK wykazanych naruszeń. W postępowanie zaangażowane były służby podległe Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

W rezultacie ustaleń przeprowadzonych kontroli na terenie instalacji składowania odpadów zlokalizowanych w Wałbrzychuwskazano szereg naruszeń zapisów ujętych w pozwoleniu zintegrowanym, wydanym dla spółki Mo-BRUK S.A na działalność składowania odpadów.

Do naruszeń należało:

– zbieranie na terenie Zakładu odpadów, które nie były ujęte w pozwoleniu, 
– magazynowanie odpadów poza wyznaczonymi miejscami określonymi w pozwoleniu, 
– magazynowanie odpadów niebezpiecznych bez zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, 
– składowanie na składowisku odpadów nieujętych w pozwoleniu zintegrowanym, m.in. odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, pochodzenia roślinnego, pokładów kolejowych, filtrów olejowych.

Wyniki kontroli przeprowadzonej w spółce Mo-BRUK S.A., mającej na celu sprawdzenie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, a w szczególności wywiązywania się z obowiązków zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz o odpadach wykazały:

 

– niewłaściwe zabezpieczenie składowiska przed dostępem osób postronnych, którego powodem były m.in. liczne pożary na terenie instalacji,

– niezgodne z zapisami pozwolenia zintegrowanego składowanie odpadów ulegających biodegradacji
– składowanie odpadów niezgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (odpady w pierwszej kolejności należy poddać odzyskowi, a jeżeli jest on niemożliwy z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady te należy poddać unieszkodliwianiu, przy czym składowanie jest najmniej pożądaną formą zagospodarowania odpadów), 
– nieprawidłowe wykonywanie warstw izolacyjnych na składowisku, 
– magazynowanie odpadów zawierających azbest w sposób niezabezpieczający ich przed pyleniem.

– Mamy pełną świadomość, że składowiska odpadów muszą funkcjonować. Jeśli znajdują się na terenach zabudowanych, wówczas procedury bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które są określone prawem muszą być bezwzględnie przestrzegane. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kwestie pożarów, ale również o ilość i jakość odpadów, kwatery w jakich powinny się znajdować budziły wiele wątpliwości, również u Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Odbywały się tam kilkakrotnie kontrole, które wykazywały te nieprawidłowości. Były też terminy na usunięcie tych nieprawidłowości. Te zalecenia nie zostały wykonane, stąd cofnięcie pozwolenia na składowanie odpadów – mówił podczas konferencji Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
 

Z punktu widzenia mieszkańców, wizerunku miasta oraz emocji jakie budzi funkcjonowanie tego zakładu, decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego, cofająca pozwolenie zintegrowane oznacza istotny przełom oraz punkt zwrotny w zakończeniu funkcjonowania składowiska odpadów Mo-Bruk na terenie Wałbrzycha.  

źródło: umwd.dolnyslask.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ