440 mln zł na inwestycje MPWiK – w tym roku bez podwyżek

woda12.jpg

Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy, budowa nowych sieci m.in. na osiedlach: Ratyń, Świniary i Nowe Żerniki oraz przy ul. Hubskiej, Kosmonautów i Wilkszyńskiej – to tylko niektóre inwestycje, planowane przez MPWiK do 2021 r. W tym roku miejskie wodociągi nie przewidują zmian cen za wodę i ścieki.

19 stycznia, na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, radni będę dyskutować o przyjęciu uchwały w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2017-2021”. Wynika z niego, że w ciągu 4 lat miejskie wodociągi wydadzą na inwestycje 439,7 mln zł.

– Realizacja planu nakierowana jest w głównej mierze na dalszą poprawę jakości świadczonych usług, ochronę środowiska, rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych, w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców Wrocławia oraz poprawę efektywności wykorzystywanych układów technologicznych. Pozostała część nakładów przypada na konieczne inwestycje tzw. odtworzeniowe, związane z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń – napisano w uzasadnieni uchwały.

Zobacz najważniejsze inwestycje miejskich wodociągów w latach 2017-202

Ujęcia wody

80,1 mln zł (18,2%) – przebudowa stawów nawadniających, a także budowa 4 nowych i przebudowa istniejącej studni horyzontalnej na terenach wodonośnych MPWiK oraz wykonanie otworów studziennych wgłębnych rozpoznawczo-eksploatacyjnych. Przewiduje się również przebudowę ujęcia wody w Leśnicy oraz modernizację ujęcia wody z rzeki Nysy Kłodzkiej w miejscowości Michałów.

Produkcja wody

59,5 mln zł (13,5%) – modernizacja i rozbudowa Zakładu Produkcji Wody „Mokry Dwór”, w tym m.in.: budowa nowych filtrów piaskowych i węglowych, rozbudowa układu ozonowania oraz przebudowa pompowni pośredniej.

Dystrybucja wody

48,6 mln zł (11,0%) – najważniejsze działania inwestycyjne w tej sferze polegać będą przede wszystkim na: przebudowie sieci wodociągowej w pasach drogowych we współpracy z Wrocławskimi Inwestycjami oraz budowie sieci wodociągowej przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi (współpraca z inwestorami zewnętrznymi), m.in. przy ulicach: Fabrycznej, Hubskiej, Kosmonautów, Wilkszyńskiej i Miłoszyckiej.

System Odbioru Ścieków

167,1 mln zł (38,0%) – najważniejsze zadania obejmują m.in.: budowę zbiorników retencyjnych, systemu sterowania pracą przelewów burzowych, rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kontynuacji uzbrajania obszarów miasta o zwartej zabudowie, w tym między innymi osiedla Świniary, Ratyń, Nowe Żerniki.

Środki własne i fundusze europejskie

Inwestycje finansowane będą ze środków własnych MPWiK i funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Ogółem zakładany udział funduszy pomocowych w całości nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2021 wyniesie 16,7%.

– W pierwszej połowie 2017 roku spółka będzie aplikować o środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W przypadku nieuzyskania dotacji wybrane zadania inwestycyjne zostaną odpowiednio ograniczone lub przesunięte w czasie – napisano w uzasadnieniu uchwały.

W tym roku podwyżek nie będzie

19 stycznia 2017 r., na sesji Rady Miejskiej, radni przyjmą uchwałę w sprawie opłat za wodę i ścieki. W tym roku nie przewidziano podwyżek cen. Taryfy mają być utrzymane na dotychczasowym poziomie (brutto/m3): woda – 4,84 zł, ścieki – 5,95 zł.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ