Dolny Śląsk: Kolejne środki unijne na działalność badawczo-rozwojową oraz dofinansowanie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

pieniadze 2.jpg

Głównym źródłem wspierania innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach są dotacje na badania oraz inwestycje w tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej. O dofinansowanie takich inwestycji można ubiegać się w ramach konkursów organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Wsparcie otrzymają firmy, które prace na rzecz badań i rozwoju planują prowadzić samodzielnie, lub w konsorcjach np. z jednostkami naukowymi, uczelniami, czy też Instytucjami Otoczenia Biznesu.

Dotacje będą udzielone na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój  prowadzonej działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest powstanie w ramach projektu innowacji produktowej lub procesowej.

– Nakłady zarówno na działalność badawczą i rozwojową jak i infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach rosną, widzimy to oceniając konkursy. Jednak nadal najważniejszym źródłem finansowania inicjatyw badawczo-rozwojowych są środki unijne. Ogłosiliśmy dwa kolejne konkursy  wspierające inwestycje rozwojowe oparte na badaniach. Są to konkursy dla przedsiębiorstw chcących podjąć działania, które dadzą im przewagę nad konkurencją,  zapewnią lepsze dostosowanie prac badawczo-rozwojowych do potrzeb rynku, pobudzą popyt firm na innowacje. W tym przypadku fundusze unijne przyczynią się także  do tworzenia i rozwoju działów badawczo-rozwojowych w firmach. Wspierane będą także projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, których realizacją zajmują się konsorcja naukowo-przemysłowe. Te konkursy są istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarki, wdrażania innowacji oraz wsparcia dla rozwoju sfery badawczo-rozwojowej i jej współpracy z przedsiębiorstwami – wyjaśnia Renata Granowska, Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Alokacja i poziom dofinansowania

Od 2 stycznia do 2 marca 2017 roku, w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów. Schemat 1.2.A to konkurs na wsparcie projektów dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to ponad 13,9 mln PLN.  O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB. Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dofinansowania, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%. Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Schemat 1.2.B to drugi ogłoszony konkurs, w którym dofinansowanie mogą otrzymać projekty   na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Alokacja dla tego konkursu to prawie 13,2 mln PLN. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN. Przedmiotem oceny projektów w obu schematach  będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników.

O dofinansowanie w obu konkursach mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i na tym obszarze zamierzają zrealizować swój inwestycyjny projekt.

Wsparcie na badania i rozwój

W ramach projektów – schemat 1.2.A będzie można otrzymać dotację na wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych. Mogą to być m.in. projekty polegające na  pierwszym wdrożeniem technologii, opracowaniu linii pilotażowej, czy  opracowaniu demonstracyjnych prototypów. Projekty badawcze mają służyć opracowaniu w przedsiębiorstwach nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Dofinansowane  będą  także działania związane z zakupem i dostosowaniem do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). W przypadku dotacji tych inwestycji wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R będzie  możliwe tylko w sytuacji konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, które dostosują technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

Środki unijne na  infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Na wsparcie mogą też liczyć inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw- schemat 1.2.B  w drugim konkursie organizowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.  Za sprawą funduszy unijnych istnieje bowiem możliwość  tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. Jest  to konkurs na projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, tj. laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych, centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność.  Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy przedstawiający projekty nowej, bądź będącej uzupełnieniem już istniejącej infrastruktury badawczej. Wzmacniane będą zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.

Na jakie projekty dofinansowanie

W tym konkursie wszelkie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury badawczej. Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia etatów badawczych, projekty realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej, lub w ramach partnerstw przedsiębiorstw.

Gdzie po informacje?

Szczegółowe informacje dot. organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursów na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

Termin składania wniosków o dofinansowanie  od 02.01.2017 r.  do 02.03.2017r.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ