Radni z PiS zaprezentowali swój pomysł na walkę ze smogiem

smog.jpg

Poniżej prezentujemy cały materiał opracowany przez radnych

 

 „Zjawisko smogu to złożony problem, do jego rozwiązania potrzebny jest szeroki wachlarz rozwiązań. Dlatego też, proponujemy poszerzanie dostępnych narzędzi do walki ze smogiem o kolejne jego elementy. Proponujemy podjęcie działań na rzecz opracowania Wrocławskiego Programu Osłonowego wspierającego osoby o niskich dochodach w zmianie systemów ogrzewania opartego o paliwa stałe. Paliwa stałe to najtańsze źródła ogrzewania, dlatego też niskie dochody mieszkańców mogą uniemożliwiać zmianę systemów ogrzewania na bardziej proekologiczne.

Główne założenia programu:

 • Dostępny dla osób o najniższych dochodach;
 • Warunkiem skorzystania z programu jest usunięcie instalacji ogrzewania na paliwo stałe i zainstalowanie bardziej proekologicznego systemu ogrzewania;
 • Przyznawany na rok czasu;
 • Ustalenie stawki dopłaty (różnicy w kosztach ogrzewania pomiędzy paliwem stałym a innymi sposobami ogrzewania: gazowe, elektryczna, sieć miejska itd.) do m2 mieszkania;
 • Wsparcie jako iloczyn powierzchni mieszkania i stawki dopłaty (różnica w kosztach pomiędzy ogrzewaniem na paliwo stałe a innymi systemami ogrzewania)

Obserwując działania Prezydenta Wrocławia w zakresie przeciwdziałania smogowi, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że nie wykorzystuje wszystkich dostępnych możliwości. Czeka, aż problem sam się rozwiąże lub rozwiążą go za niego inni. Od 2015 r. obowiązują przepisy ustawy antysmogowej, która umożliwia wprowadzenie na konkretnym terenie norm technicznych, emisyjnych i jakościowych dla instalacji spalania paliw.
Czyli regulacje, o których konieczności wprowadzenia mówi Prezydent Rafał Dutkiewicz i jego współpracownicy. Dlaczego zatem tak niewiele robi rządząc we Wrocławiu ale również w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego?

W ubiegłym tygodniu radni wojewódzcy PiS zażądali informacji na temat zaawansowania prac nad opracowaniem projektu uchwały „antysmogowej” Województwa Dolnośląskiego.

Z informacji udzielonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego wynika, że prace stoją w miejscu, podobnie jak w przypadku władz Wrocławia działanie opiera się raczej na czekaniu, aż problem zostanie rozwiązany centralnie.

Środowisko polityczne Rafała Dukiewicza rządzi Wrocławiem ale także w samorządzie wojewódzkim. Z tego powodu wzywamy do bardziej aktywnego działania a nie pozorowania ruchów. Sugerujemy podjęcie spójnych działań zarówno w sejmiku województwa jak i we Wrocławiu. Marszałek Województwa w swoim wystąpieniu wspominał, że zakazy to nie wszystko ważna jest również „marchewka” – czyli zachęcanie mieszkańców do zmiany. Pełna zgoda, że zachęty są potrzebne, dlatego też chcemy zainspirować Prezydenta Rafała Dutkiewicza do podjęcia działań na rzecz wypracowania pozytywnych rozwiązań tzw. „ marchewki”.

Rozwiązanie, które proponujemy dotyczy podjęcia prac nad programem osłonowym dla gorzej sytuowanych mieszkańców Wrocławia, którzy chcieliby zmienić ogrzewanie bazujące na paliwach stałych na bardziej ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe – lekki olej opałowy).

W roku bieżącym, podobnie jak w latach poprzednich miasto Wrocław bierze udział w rządowym programie Kawka, który dofinansowuje 70% kosztów wymiany pieca. Rozwiązanie to jest z pewnością sporą zachętą do przejścia na wygodne i ekologiczne ogrzewanie. Niestety w warunkach polskich dla wielu gospodarstw domowych przejście na ogrzewanie gazowe w budynku, który nie jest ocieplony może wiązać się z drastycznym wzrostem opłat za ogrzewanie. Osoby o niskich dochodach nie zdecydują się na zmianę systemu ogrzewania, ponieważ nie będzie ich na to stać. Rozwiązanie w postaci programu osłonowego jest w stanie sprawić, że przejście na ogrzewanie niegenerujące smogu, faktycznie stanie się dostępne dla wszystkich. Program ten w praktyce oznaczałby refundację części kosztów związanych ze zwiększonymi kosztami generowanymi przez nowe ogrzewanie. Bez miejskiego programu osłonowego wymiana pieców nigdy nie stanie się masowa i problem smogu co roku będzie o sobie przypominać. Dodatkowo pragniemy podkreślić, że postulowane rozwiązanie funkcjonuje już z powodzeniem w Krakowie.

Z dużym smutkiem przyjmujemy notoryczne ignorowanie większości inicjatyw klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości we wrocławskiej radzie miejskiej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż jest to tak naprawdę działanie na niekorzyść miasta, gdyż radni występują w imieniu mieszkańców i często z ich inicjatywy. Pomysł na darmową komunikację dla kierowców w dniach wysokiego stężenia pyłów wniesiony przez radnych PiS został zignorowany. Mimo iż, nie rozwiązywał on całkowicie problemu, był na pewno krokiem w dobrym kierunku, który chociaż w pewnym stopniu redukowałby smog. Postępowanie takie wzmaga tylko izolację Prezydenta Wrocławia i jego otoczenia od faktycznych problemów mieszkańców miasta i jest drogą donikąd. W jednym w ostatnich wywiadów udzielonych Gazecie Wyborczej Rafał Dutkiewicz zadeklarował postawienie na poprawę jakości życia w mieście: „Teraz nadszedł czas na kolejny etap. Etap, w którym mamy już pieniądze i czas, dlatego chcemy żyć slow, w zielonym i zrównoważonym mieście.”  Wobec dotychczasowego postępowania trudno poważnie traktować tego typu deklarację, mamy jednak nadzieję, że nad problemem szkodliwego dla zdrowia mieszkańców powietrza uda się Panu Prezydentowi działać ponad podziałami politycznymi, dla  naszego wspólnego dobra.

Jak  może działać taki program?

Pozytywna inspiracja Kraków – Lokalny Program Osłonowy. Podstawowe informacje.

Podstawa prawna – UCHWAŁA NR XVIII/317/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Lokalny Program Osłonowy został opracowany z myślą o osobach, które ponoszą  zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od dochodu. Wsparcie jest iloczynem powierzchni lokalu oraz stawki wzrostu kosztów ogrzewania. W zależności od dochodów wsparcie udzielane jest w 100%, 75% lub 50% tego iloczynu.

 1. Kto może skorzystać:
 • Osoba/rodzina, która nie wcześniej niż 14.09.2011r. trwale zmieniła systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden  z systemów proekologicznych, poprzez który należy rozumieć  ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 • Osoba/rodzina której dochód nie przekracza:

– osoby samotnie gospodarującej – kwoty 2 439 zł

–  rodziny – iloczynu liczby osób i kwoty 1368 zł. (np. dla trzyosobowej rodziny 4104 zł.),

 • zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu,
 • faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.
 1. Wysokość pomocy:

Wysokość  pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy ustala się jako iloczyn:
powierzchni lokalu (powierzchnia limitowana to znaczy, że osoba zamieszkująca 120 m2 nie otrzyma dopłaty za 120 m2) , stawki dopłaty, oraz współczynnika dochodu.

Stawka dopłaty do 1m2 rocznie wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów proekologicznych.

Wysokość stawek dopłaty  kształtuje się następująco:

 • MPEC – 13,09 PLN
 • gaz – 21,90 PLN
 • energia elektryczna – 50,74 PLN
 • olej opałowy -32,25 PLN

Paliwo stałe będące podstawą wyliczeń wzrostu kosztów ogrzewania to węgiel.

Współczynnik dochodu uzależniony jest natomiast od wysokości dochodu gospodarstwa domowego (im wyższy dochód tym niższy współczynnik dochodu i mniejsza wysokość wsparcia)  i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

– 100% – dochód nie wyższy niż 813 zł,

– 75%, – dochód od 813,01 do 1355 zł,

– 50 % – dochód od 1355,01 do 2439 zł.

 • w przypadku osoby gospodarującej w rodzinie:

– 100% – dochód nie wyższy niż 456 zł,

– 75% – dochód od 456,01 do 912 zł,

– 50 % – dochód od 912,01 do 1368 zł.

 1. Limity powierzchni mieszkania – oznaczają maksymalną powierzchnię braną pod uwagę podczas wyliczenia świadczenia.
 • 35 m2 – dla 1 osoby,
 • 40 m2 – dla 2 osób,
 • 45 m2 – dla 3 osób,
 • 55 m2 – dla 4 osób,
 • 65 m2 – dla 5 osób,
 • 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2;
 1. Tryb udzielania pomocy:

Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w roku kalendarzowym, w którym ma zostać przyznana pomoc. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w trybie ustawy o pomocy społecznej.”

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ