Co dalej z pomnikiem w Jeleniej Górze ?

W ostatnim czasie w Jeleniej Górze powstał spór o pomnik upamiętniający ofiary Rzezi Wołyńskiej. Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Jeleniej Górze w ramach Jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego zaproponował, aby wyznaczyć miejsce pod budowę pomnika, którego autorem jest Andrzej Pityński.  Prezydent Miasta Jelenia Góra odmówił  poddania tego wniosku pod głosowanie.

Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” wydał w tej sprawie oświadczenie 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian z siedzibą w Jeleniej Górze oświadcza, że brak pozytywnej rekomendacji dla naszego wniosku ze strony Urzędu Miasta Jeleniej Góry podyktowany jest wyłącznie pozaregulaminowymi decyzjami politycznymi, które nie mają nic wspólnego z analizą merytoryczną i stanowi zaprzeczenie idei społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadzie zaufania mieszkańców naszego miasta do władzy publicznej.
Przede wszystkim należy podkreślić, że podane przez Urząd Miasta Jeleniej Góry do publicznej wiadomości przyczyny i powody braku pozytywnej rekomendacji są bezzasadne, ponieważ w swej treści odnoszą się one do innego, niż złożony przez nasz Komitet wniosku. Przedmiotem złożonego przez nas wniosku nie była bowiem – wbrew treści przedstawionych opinii Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa oraz Wydziału Kultury i Turystyki – budowa pomnika na ocenianym obszarze, która – co oczywiste – wymaga uprzedniego podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta. Nasz wniosek obejmował wyznaczenie terenu pod budowę, poprzez wskazanie przez Miasto Jelenia Góra możliwych pod względem faktycznym i prawnym lokalizacji dla określonego we wniosku pomnika i po dokonaniu właściwego wyboru spośród wskazanych lokalizacji, stosowne przygotowanie terenu pod budowę. Urząd Miasta Jeleniej Góry błędnie skupił się w przedstawionej analizie jedynie na przykładowo podanej propozycji lokalizacji, dla której nie zostały – wbrew treści wniosku – wskazane przez Miasto Jelenia Góra żadne inne propozycje lokalizacji, spośród których miał nastąpić wybór terenu pod jego odpowiednie przygotowanie i budowę. Wbrew zapisom regulaminu JBO 2017, nie zostaliśmy również wezwani do jakiegokolwiek uzupełnienia w tym zakresie złożonego dnia 12 grudnia 2016 roku wniosku.
Tytuł i treść wniosku naszego Komitetu, zgłoszonego do JBO 2017 wyraźnie wskazywały, że jego przedmiotem jest „wyznaczenie i przygotowanie terenu pod budowę w Jeleniej Górze Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian i będzie polegało przede wszystkim na wskazaniu przez Miasto Jelenia Góra możliwych pod względem faktycznym i prawnym lokalizacji. Spośród wskazanych lokalizacji, w porozumieniu ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian oraz z autorem – Andrzejem Pityńskim, wybrana zostanie ta najbardziej właściwa, spełniająca cele niniejszego zadania i zgodna z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra. Dotychczasowe ustalenia pozwalają na wskazanie w niniejszym wniosku propozycji takiej lokalizacji na terenie w obrębie ulic Aleja Solidarności – Sudecka. Najbardziej trafny wydaje się teren przy ul. Sudeckiej, oznaczony jako: US-3, działka nr 1/16, obszar 0029 Czarne AM-1.”
Miasto Jelenia Góra, wbrew zacytowanej wyżej treści wniosku, nie wskazało możliwych pod względem faktycznym i prawnym lokalizacji. Ponadto, pomimo zapisu w regulaminie JBO 2017, umożliwiającego wezwanie nas przez Miasto Jelenia Góra do uzupełnienia braków, które skutkować mogą odstąpieniem od dalszej procedury i uzupełnienia wniosku (§ 5 ust 4 Regulaminu), nie otrzymaliśmy ze strony któregokolwiek wydziału Urzędu Miasta Jelenia Góra żadnych innych propozycji lokalizacji, niż wskazana przez nas przykładowo. Podczas gdy przedmiotem wniosku nie była budowa pomnika, lecz właśnie wyznaczenie i przygotowanie terenu pod jego budowę. W zamian za to, dnia 27 stycznia br., a więc na 10 dni przed ogłoszeniem wykazu zadań, które zostaną poddane pod głosowanie, Pan Marcin Zawiła – Prezydent miasta Jelenia Góra poinformował mieszkańców za pośrednictwem lokalnych mediów, m.in. że „ten projekt mi się nie podoba, ponieważ jest zbyt dosłowny, zbyt drastyczny, a w sztuce nie chodzi o dosłowność”. Żaden z tych argumentów Pana Prezydenta nie znalazł się jednak w treści podanych do publicznej wiadomości przyczyn i powodów braku pozytywnej rekomendacji dla naszego wniosku, co w naszej ocenie świadczy o pozaregulaminowym wskazaniu wniosków rekomendowanych do głosowania, a także nierównym potraktowaniu naszego wniosku wobec pozostałych, zgłoszonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego i podlegających ocenie merytorycznej. Przede wszystkim jednak wskazuje na inne, pozaregulaminowe przyczyny i powody braku pozytywnej rekomendacji. To z kolei stanowi złamanie przyjętych zasad konsultowania z mieszkańcami spraw ważnych dla naszego miasta, o których mowa w przepisach art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie których organizowany jest budżet obywatelski.
Regulamin JBO 2017 nie przewiduje w swej treści procedury odwoławczej, co pozostawia błędną, bezzasadną i niesprawiedliwą ocenę naszego wniosku ze strony Urzędu Miasta Jeleniej Góry w mocy. Niezależnie od powyższej argumentacji uzasadnione jest w naszej ocenie odniesienie się do przytoczonej przez Urząd Miasta Jeleniej Góry rzekomej podstawy uzasadniającej brak pozytywnej rekomendacji dla naszego wniosku, w tym zakresie, w którym wskazano, jakoby „wysokość wnioskowanego obiektu (15,5 m) przewyższa wysokość określoną w planie, tj. 12 m. W związku z czym na przedmiotowym terenie nie ma możliwości realizacji powyższego pomnika.” Wspomniana wysokość zabudowy określona w planie, tj. 12 m. i tak nie dotyczy wskazanej propozycji lokalizacji, albowiem zgodnie z zapisem § 3 pkt 16 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze ma ona zastosowanie wyłącznie wobec obiektu, który posiada kalenicę, dach lub kondygnacje. Jak wiadomo, przedmiotowy pomnik nie posiada tego rodzaju elementów architektonicznych. O ile natomiast jego potencjalne usytuowanie we wskazanej propozycji lokalizacji stanowi wprowadzenie dominanty architektonicznej przekraczającej określoną wysokość zabudowy, to jest to prawnie dopuszczalne, albowiem w ustaleniach szczegółowych powołanej uchwały, dla proponowanego terenu US-3 nie wyznaczono wysokości dominanty architektonicznej.
W tym świetle uzasadnione wydają się obawy, że wniosek naszego Komitetu nie został dopuszczony pod głosowanie mieszkańców Jeleniej Góry jedynie ze względu na planowane w najbliższym czasie sformalizowanie współpracy pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Tarnopolem, gdzie żywy jest kult Stepana Bandery oraz OUN-UPA oraz gdzie znajduje się m. in. pomnik Bandery, a on sam oraz Roman Szuchewycz są honorowymi obywatelami miasta.
W związku z powyższym oświadczamy, że dalsze działania naszego Komitetu będą zmierzały do zgodnego z przepisami obowiązującego prawa umożliwienia mieszkańcom wypowiedzenia się na temat zlokalizowania na terenie Jeleniej Góry Pomnika Wołyńskiego, której to możliwości zostali bezpodstawnie pozbawieni w zaciszu urzędniczych gabinetów, poprzez niedopuszczenie do głosowania nad tym projektem w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Jednocześnie będziemy zabiegali, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, czy popierają podpisywanie umów partnerskich przez Miasto Jelenia Góra oraz jednostki samorządowe z miejscowościami zagranicznymi, w których gloryfikuje się ludobójców narodu polskiego i zbrodniarzy wojennych.

2 KOMENTARZE

  1. Urząd Miasta Jeleniej Góry rżnie głupa bojąc się – na wszelki wypadek – czego…? Kolejne polskie(?) miasto, gdzie nie można postawić TAKIEGO pomnika! „Zbyt realistyczny” albo „wpisane w krzyż dziecko na widłach”, inne zarzuty – wobec ponad stu tysięcy zamordowanych w nieprawdopodobnie barbarzyńki sposób niemowląt, dzieci, kobiet, starców – musi budzić zdumienie i rozżalenie! IM się to należy! I modlitwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj