Urzędnicy nie potrafią zachęcić biznesu ?

kasa.jpg

Tylko 30 wniosków złożyli przedsiębiorcy w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, wskazują, że powodem niewielkiego zainteresowania konkursem była ograniczona promocja tego naboru oraz restrykcyjne zasady konkursu.

Przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją na zagraniczne rynki mieli możliwość uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, aplikując w dwóch konkursach – horyzontalnym lub subregionalnym w ZIT WrOF. Podczas naboru w tym ostatnim (nabór 1.4.2.Bab – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF) wpłynęło zaledwie 30 wniosków o wartości nie przekraczającej 41% alokacji. Mimo, że firmy mogły sfinansować m.in. otwarcie nowych kanałów biznesowych poprzez zakup specjalnych aplikacji IT, czy działania marketingowe, to konkurs nie wzbudził dużego  zainteresowania. Jeszcze słabiej wypadł nabór umożliwiający sfinansowanie wyjazdów na targi i misje gospodarcze. Wartość złożonych wniosków do wrocławskiego ZIT-u wyczerpuje tylko 27 % alokacji.

 

– Są to specyficzne konkursy, skierowane do tych firm, które mają już wysoki potencjał do tego, by rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych, albo chcą się do tego procesu we właściwy sposób przygotować. Dlatego, tak ważna jest efektywna promocja, dzięki której informacje o konkursach dotrą do zainteresowanych przedsiębiorców –  tłumaczy Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

W ocenie Dolnośląskich Pracodawców Urząd Marszałkowski oraz gmina Wrocław odpowiedzialna za ZIT, zdając sobie sprawę z ograniczonej liczby  firm MŚP prowadzących działalność eksportową powinni wykorzystać wszelkie dostępne rozwiązania, zachęcając przedsiębiorstwa do udziału w tych konkursach.

Czy tak się stało?

Według wiedzy Dolnośląskich Pracodawców podczas promocji konkursów zabrakło branżowych spotkań informacyjnych, dzięki którym  informacja o konkursach i korzyściach płynących z uzyskania dofinansowania  dotarłaby bezpośrednio do przedsiębiorców.

Ani Wydział Współpracy z Zagranicą ani Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu nie organizowali branżowych spotkań informacyjnych dla firm eksportowych. W działania informacyjne nie została również zaangażowana Rada ds. współpracy z zagranicą, której celem jest – jak wynika ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego – wspieranie dolnośląskiego eksportu i wszelka pomoc dla przedsiębiorców z regionu w działalności poza granicami Polski.

– Standardowe działania promocyjne w mediach są w tym przypadku niewystarczające. Do przedsiębiorców należy dotrzeć w sposób bezpośredni, organizując spotkania informacyjne, warsztaty lub szkolenia na temat nowych instrumentów wsparcia, dzięki którym uzyskają oni konkretne informacje i umiejętności pozwalające na aplikowanie w konkursach – mówi Marcin Biskup, członek Rady ZIT  WrOF z ramienia Dolnośląskich Pracodawców.

Dodatkowym ograniczeniem dla przedsiębiorców zainteresowanych  działalnością proeksportową było wprowadzenie przez urzędników restrykcyjnych wymagań w konkursie 1.4 RPO WD (m.in. wymóg posiadania długoterminowej strategii biznesu finansowanej ze środków publicznych). Dolnośląscy Pracodawcy już na etapie konsultacji kryteriów wskazywali, że zbyt restrykcyjne zasady wsparcia będą zniechęcać przedsiębiorców od aplikowania w konkursie.

Ponadto, jednostkowa alokacja w konkursie, której wartość przy niektórych typach projektów sięgała maksymalnie 20 tys. złotych mogła również osłabić zainteresowanie  uczestniczeniem w konkursie.

Program naprawczy dla wrocławskiego ZIT

 Szczególnie niepokojąca jest sytuacja we wrocławskim ZIT. W konsekwencji słabego zainteresowania przedsiębiorców konkursami przekładającego się na niski poziom wydawania pieniędzy, ZIT WrOF będzie zmuszony do wdrażania specjalnego programu naprawczego zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju, celem przyśpieszenia kontraktowania środków unijnych.

Problem z wrocławskim ZIT-em polega na tym, że funkcjonuje od niedawna i przedsiębiorcy niewiele jeszcze o nim wiedzą. Wielokrotnie na posiedzeniu Rady ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zwracaliśmy uwagę, że trzeba dokładać wielu starań, aby konkursy skierowane do biznesu, szczególnie te adresowane do firm zajmujących się konkretnymi obszarami, takimi jak działalność B+R lub proeksportowa, zostały zauważone i zakończyły się sukcesem – mówi Marcin Biskup.

Dolnośląscy Pracodawcy, jako organizacja zabiegająca o korzystne i przyjazne warunki prowadzenia biznesu na Dolnym Śląsku, wielokrotnie oferowali wsparcie w procesie informowania i promocji funduszy europejskich na lata 2014-2020, z uwagi na ich bezpośredni, bieżący i stały kontakt z firmami MŚP z województwa dolnośląskiego. Być może warto wykorzystać potencjał organizacji pracodawców i sformalizować ich zaangażowanie w działania informacyjno-promocyjne o stałe zasady i formy współpracy, celem poprawienia efektywności wdrażania RPO w regionie. Włączenie organizacji pracodawców do regionalnego systemu informacyjnego może bowiem przynieść wymierne efekty przy stosunkowo ograniczonych nakładach.

Budżet ZIT WrOF wynosi 291 250 000 Euro (13 % budżetu RPO WD 2014 – 2020). Gmina Wrocław pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Warto podkreślić, że ZIT WrOF jako jeden z nielicznych w kraju wdraża projekty dedykowane przedsiębiorcom, co jako organizacja pracodawców bardzo cenimy i przedstawiamy jako wzór  dla innych regionów.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ