Jest praca dla asystentów osób niepełnosprawnych

domena publiczna

Zatrudnią 30 asystentów, którzy będą pomagać osobom niepełnosprawnym. Rusza nowy wrocławski projekt „SAMO-Dzielni” i poszukiwani są pracownicy.

Fundacja „Promyk Słońca”, wspólnie z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego realizuje projekt „SAMO-Dzielni”, skierowany do niepełnosprawnych wrocławian, którzy wymagają wsparcia drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt będzie realizowany do końca 2019 r. – w tym czasie Fundacja przeszkoli i zatrudni 30 asystentów, którzy od maja tego roku rozpoczną świadczenie stałych usług asystenckich na rzecz 55 osób. Projekt zakłada też udzielenie doraźnego wsparcia asystenckiego dla osób, które wymagają pomocy tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Asystent dla niepełnosprawnych

Asystent to osoba, która kompensuje mniejszą sprawność podopiecznego poprzez zastępowanie wzroku u osób niewidomych, słuchu u osób głuchych lub czynności motorycznych u osób niesprawnych ruchowo. Rolą asystentów jest udzielanie wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego podopiecznych.

Może to być pomoc w ubieraniu, przesiadaniu się z łóżka na wózek, spożywaniu posiłków, w dojeździe do szkoły, pracy, miejsca szkolenia lub stażu, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem, pomoc podczas podróży lub wykonywanie innych zadań na prośbę podopiecznego.

Usługi asystentów są bezpłatne dla osób objętych projektem, jednak wszelkie dodatkowe koszty, związane z wykonywaniem usługi asystenckiej, np. zakupu biletów wstępu do kina, teatru, muzeum itp., ponosi osoba korzystająca z usługi (podopieczny). Asystenci pracują na podstawie umowy zlecenia i są rozliczani miesięcznie na podstawie karty czasu pracy; ich usługi są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Poszukują chętnych do pracy

Aktualnie przyjmowane są zgłoszenia osób, które chciałyby pracować jako asystenci. Poszukiwane są osoby empatyczne, zrównoważone emocjonalnie, solidne, zmotywowane do pracy, potrafiące nawiązywać kontakty z innymi i asertywne. Mile widziane będą osoby znające polski język migowy oraz posiadające doświadczenie osobiste lub zawodowe w opiece nad osobami z niepełnosprawnością lub osobami starszymi.

Wykształcenie nie ma dużego znaczenia – zatrudnione mogą zostać zarówno osoby, które ukończyły formalne kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, jak i te, które nie mają żadnego wykształcenia ani doświadczenia w świadczeniu tego typu usług. Dla tych ostatnich projekt przewiduje udział w pięciodniowym szkoleniu praktycznym oraz trzydniowym wyjeździe studyjnym. Zgodnie z regulaminem rekrutacji, kandydat na asystenta powinien należeć do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – te kwestie są szczegółowo określone w dokumentacji rekrutacyjnej.

Zasady rekrutacji

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy pobrać ze strony Fundacji formularze rekrutacyjne i, wypełnione, przekazać do biura projektu. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, na podstawie której podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać na adres rekrutacja.samodzielni@promykslonca.pl

Poszukiwane są także osoby, które zostaną objęte wsparciem asystenckim. Oferta skierowana jest do osób z niepełnosprawnością, wymagających wsparcia drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających we Wrocławiu.

Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi. Preferowane są też osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (951 zł dla osoby samotnej lub 771 zł na osobę w rodzinie) i korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wiek, wykształcenie i płeć kandydatów nie mają żadnego znaczenia.

Osoby, które spełniają te kryteria, powinny przesłać swoje zgłoszenie (na formularzu dostępnym na stronie internetowej Fundacji) w terminie do 9 kwietnia. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, mailem lub pocztą do biura projektu. W razie kłopotów z wypełnieniem dokumentów albo ich dostarczeniem, Fundacja prosi o kontakt telefoniczny.

Biuro projektu: Fundacja „Promyk Słońca”, Ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

  • tel. 71 7 950 951, samodzielni@promykslonca.pl

Partner projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

  • tel. 71 78 22 300

Wszelkie informacje o projekcie wraz z formularzami rekrutacyjnymi znajdują się na stronie www.promykslonca.pl w zakładce „Projekty realizowane” oraz na stronie www.mops.wroclaw.pl w zakładce „Projekty i programy”.

Źródło: Oficjalny Portal Miasta Wrocław

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ