Nowe dotacje na działalność badawczo-rozwojową oraz dofinansowanie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

euro.jpg

Globalizacja, rosnący postęp technologiczny, konkurencja, powodują konieczność wprowadzania na rynek nowych produktów i usług, a to wymaga od przedsiębiorstwa samodzielnego opracowania konkretnych rozwiązań.  Przewodzenie w zakresie badań gwarantuje firmie przywództwo rynkowe. Jeżeli uda się wyprzedzić konkurencję  przedsiębiorstwo osiąga sukces rynkowy. O dofinansowanie inwestycji badawczo-rozwojowych można ubiegać się w ramach dwóch konkursów organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Dolny Śląsk ma znaczący i zróżnicowany potencjał biznesowy, a co za tym idzie to także chłonny rynek dla różnorodnych innowacji. Jednak najważniejszym obszarem dla badań i inwestycji innowacyjnych w dalszym ciągu będzie coraz głębsze zrozumienie potrzeb klienta. Dofinansowanie działalności B+R to stworzenie mechanizmów stymulowania rozwoju w przedsiębiorstwach nowych rozwiązań technologicznych. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu zdolności komercjalizacji wyników działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.  Wspierane będą badania przemysłowe i prace rozwojowe aż do stworzenia prototypu, a także projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników tych prac. Ponadto, wsparcie mogą uzyskać także projekty związane z utworzeniem lub rozbudową  infrastruktury B+R. Mam nadzieję, że w efekcie dofinansowania badań w naszym regionie pojawią się firmy oferujące nowe, ulepszone produkty, czy też procesy technologiczne, które  odpowiednio zabezpieczone własnością intelektualną, z pewnością dadzą sukces rynkowy firmom. – wyjaśnia Renata Granowska, Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Dotacje będą udzielone na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój  prowadzonej działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest powstanie w ramach projektu innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie otrzymają zarówno te firmy, które prace na rzecz badań i rozwoju planują prowadzić samodzielnie, lub w konsorcjach np. z jednostkami naukowymi, uczelniami, czy też Instytucjami Otoczenia Biznesu.

Alokacja i poziom dofinansowania

27 kwietnia 2017 roku, w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów.  Pierwszy z nich – schemat 1.2.A to konkurs na wsparcie projektów dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to prawie 84,5 mln zł.  O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB. Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dotacji, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 65-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60%. Maksymalna wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

W ramach drugiego  konkursu  – schemat 1.2.B można otrzymać dotację  na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Alokacja dla tego konkursu to prawie 36,9 mln zł. Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać  25 mln zł.

Przedmiotem oceny projektów w obu schematach  będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników. O dofinansowanie w obu konkursach mogą ubiegać się przedsiębiorcy z całego obszaru Dolnego Śląska.

Wsparcie projektów badawczych

W ramach projektów – schemat 1.2.A będzie można otrzymać dotację na wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych. Mogą to być m.in. projekty polegające na  pierwszym wdrożeniem technologii, opracowaniu linii pilotażowej, czy  opracowaniu demonstracyjnych prototypów. Projekty badawcze mają służyć opracowaniu w przedsiębiorstwach nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Dofinansowane  będą  także działania związane z zakupem i dostosowaniem do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). W przypadku dotacji tych inwestycji wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R będzie  możliwe tylko w sytuacji konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, które dostosują technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

Środki unijne na  infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Na wsparcie mogą także liczyć inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw- schemat 1.2.B.  Za sprawą funduszy unijnych istnieje bowiem możliwość  tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. Jest  to konkurs na projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym: laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych, centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność.  Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy przedstawiający projekty związane z inwestycjami w nowe zaplecze badawczo-rozwojowe, lub będące uzupełnieniem już istniejącej infrastruktury badawczej. Wzmacniane będą zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.

Na jakie projekty dofinansowanie

W tym konkursie wszelkie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury badawczej. Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia etatów badawczych, projekty realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej, lub w ramach partnerstw przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków od 29.05.2017 do 27.07.2017 r. Szczegółowe informacje dot. organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursów znajdują się na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ