“Sędziemu przysługuje świadczenie pieniężne w przypadku choroby niani”. TOP 10 kuriozalnych poprawek Nowoczesnej do ustawy o SN

Ryszard Petru z planen.jpg
fot:youtube

Cała władza w ręce prezesa Sądu Najwyższego. Jeśli minister sprawiedliwości zachowuje się niepokornie, pierwszy prezes SN może go wezwać na „dywanik”. Zobacz najbardziej absurdalne poprawki Nowoczesnej do ustawy o Sądzie Najwyższym.

W środę podczas obrad sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, doszło do awantur. Poszło o odrzucenie w jednym głosowaniu wszystkich poprawek opozycji do ustawy o Sądzie Najwyższym (było ich ponad 1000).

Ryszard Petru wyrwał mikrofon przewodniczącemu komisji Stanisławowi Piotrowiczowi, a jego kolega partyjny, poseł Misiło, rzucał kartkami w stronę prezydium komisji. Posłowie opozycji odśpiewali też „Mazurka Dąbrowskiego”.

Warto zapoznać się z przykładowymi poprawkami, bez przyjęcia których opozycja najwyraźniej nie wyobraża sobie działania władzy sądowniczej w demokratycznym państwie. Wydaje się, że wprowadzają one swoistą „monarchię sądowniczą”, a minister sprawiedliwości jest w tym modelu popychadłem, którego pierwszy prezes SN może wezwać na „dywanik” i wymierzyć mu karę finansową.

Poprawki Nowoczesnej:


1) Tytułowi ustawy nadać brzmienie: „Ustawa o podporządkowaniu Sądu Najwyższego większości parlamentranej;


14) Art. 1a. Wszystkie organy Państwa obowiązane są do zachowania powagi Sądu Najwyższego i orzekających w nim sędziów oraz do poszanowania konstytucyjnej roli Sądu Najwyższego;


15) Art. 1b. Krytyka działalności Sądu Najwyższego nie może zmierzać do naruszenia godności Sądu Najwyższego ani orzekających w nim sędziów. Niedopuszczalne jest publiczne przypisywanie sędziom Sądu Najwyższego działań przestępczych ani innych sprzecznych z godnością sędziego bez wskazania konkretnych faktów;


17) Art. 1d. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zobowiązany jest na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do złożenia wyjaśnień w każdej sprawie w której Pierwszy Prezes tego zażąda, w formie i terminie określonym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;


18) Art. 1e. W razie uchybienia przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego jego obowiązkom określonym w art. 1a-1d lub w innych ustawach, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może wymierzyć osobie zajmującej stanowisko Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego karę porządkową do wysokości pięciokrotności jego miesięcznego wynagrodzenia brutto za miesiąc poprzedzający wymierzenie kary. Na postanowienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego osoba ukarana może wnieść zażalenie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia do Izby Karnej Sądu Najwyższego, która rozpoznaje zażalenie według przepisów Kodeksu postępowania karnego. W postępowaniu zażaleniowym ukaranemu przysługują uprawnienia oskarzonego;


28) Art. 38. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziowie Sądu Najwyższego składają Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym dokonuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;


31) Art. 169. Prokurator Generalny nie ma wglądu w czynności Sądu Dyscyplinarnego prz Prokuratorze Generalnym;


46) Art. 47. Sedziemu Sądu Najwyższego przechodzacemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości dziewięciomiesięcznego wynagrodzenia;


128) Art. 38. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziowie Sądu Najwyższego. Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym dokonuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.


Absolutnym hitem jest poprawka 133, a konkretnie propozycja brzmienia art. 44. paragraf 6a punkt 4 podpunkt a ustawy o SN, która mówi o tym, że sędziemu przysługuje świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie niemozliwości wykonywania pracy z powodu:

Nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. O opiecie nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 157), lub dziennego opiekuna, sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Bardzo troskliwa ta Nowoczesna. Szkoda, że zwykły obywatel naszego kraju nie może liczyć na świadczenie pieniężne od państwa w momencie, gdy zachoruje niania…

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ