Robert Grzechnik: Straż Miejska do likwidacji, od marca zbiórka podpisów

MP

Straż Miejska oficjalnie karze mandatami za parkowanie na zielonych kopertach. Tymczasem Robert Grzechnik z Partii Wolność uważa, że Straż Miejska nie ma podstawy prawnej do karania kierowców i oczekuje w tej sprawie interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Stoi pan na stanowisku, że zielone koperty nie są znakami drogowymi. Podobne opinie wyrażają urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz wojewoda dolnośląski. Ale zdaniem urzędników wrocławskiego Ratusza, sprawa jest definitywnie załatwiona po domalowaniu, komu dedykowano 200 zielonych kopert. Na stronie internetowej Wolność-Wrocław ujawnił pan opinię prawną. Dlaczego jesteśmy świadkami  różnych interpretacji przepisów o ruchu drogowym?

Straż Miejska po opiniach Wojewody Dolnośląskiego i Ministerstwa Infrastruktury powinna wstrzymać się od wystawiania mandatów dla dobra mieszkańców Wrocławia, robi odwrotnie i oficjalnie już przyznaje, że karze za parkowanie na nieistniejących w kodeksie drogowym znakach.

W pierwszej sprawie związanej z mandatem, za parkowanie na kopertach z zielonym trójkątem, został wydany nakaz w postępowaniu nakazowym w sprawie o wykroczenie.

Przedstawiam opinię prawną w tej sprawie:

“Z zakres sprawy wynika, że w sprawie został wydany nakaz w postępowaniu nakazowym prowadzonym w sprawie o wykroczenie, zatem zgodnie z art. 93 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie (k.p.w.). taki nakaz jest wydawany na posiedzeniu, a nie na rozprawie (na rozprawie muszą być strony tj. oskarżyciel i w tym wypadku sprawca).

Wydany w tym trybie nakaz nie musi mieć uzasadnienia wystarczy że ma oznaczenie sądu i sędziego który go wydał, datę wydania, imię i nazwisko sprawcy, określenie czynu przypisanego sprawcy oraz wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej (w tym wypadku najprawdopodobniej kodeksu wykroczeń ).

Od takiego orzeczenia służy obwinionemu sprzeciw do sądu który wydał nakaz w terminie 7 dni od daty doręczenia tego orzeczenia, art. 94 paragraf 1 w zw. z art. 504, art 505 i art. 506 paragraf 1-3 , 5 i 6 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w razie wniesienia sprzeciwu nakaz traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu w zwykłym trybie procesowym, przy czym sąd procesowy rozpoznający wniesiony sprzeciw nie jest związany treścią wyroku nakazowego, gdyż z chwilą wniesienia sprzeciwu utracił on swą moc. A sąd procesowy rozpoznaje sprawę, jako sąd i instancji od wyroku wydanego przez sąd procesowy służą stronom zwykłe środki zaskarżenia do sądu ii instancji.

Natomiast, gdy obwiniony nie wniesie w ciągu 7 dni sprzeciwy sprzeciwu nakaz uprawomocnia się, i ma ten sam walor co prawomocny wyrok”.

Podsumowując, mówi Grzechnik, to, że nie został wydany nakaz nie oznacza, że Straż Miejska ma podstawy do karania za parkowanie na zielonych kopertach.

Czekamy na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich i przygotowujemy się do powrotu na wrocławski Rynek aby od marca wznowić tam zbiórkę podpisów pod likwidacją Straży Miejskiej.

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ