Zmiany dla przedsiębiorców ale CEIDG zostaje

ministerstwo finansów.png

Senat zajął się projektem rządowym, który ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Teraz przepisy ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punk Informacji dla Przedsiębiorcy usprawnią funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP).

Ustawa umożliwi udostępnianie on-line przez przedsiębiorcę informacji w CEIDG o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach. Opublikowanie informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

Prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma pomagać przedsiębiorcom, m.in. umożliwiać im załatwiania on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz przez udostępnianie informacji w tym zakresie.

Za pośrednictwem PIP przedsiębiorca m.in. uzyska zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zobowiązań podatkowych.

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ