Porażająca skala afery reprywatyzacyjnej! Prokuratorzy przedstawili szokujące liczby: 760 nieruchomości i ponad 350 postępowań

W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie 355 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Postępowaniami tymi objętych jest 765 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy. Tylko w w prokuraturach podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie aktualnie prowadzonych jest 320 spraw karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Dotyczą one łącznie 561 warszawskich adresów. Na bieżąco rejestrowane są nowe zawiadomienia, wobec czego liczba prowadzonych postępowań ulega zmianie.

Najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane sprawy prowadzone są w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach  podległych. Tam toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich. Dotyczą one 204 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy. To we Wrocławiu działa elitarny zespół prokuratorów w skład którego wchodzą prokuratorzy oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu jak również Ministerstwa Finansów. Został on powołany zarządzeniem Prokuratora Krajowego. Sprawy prowadzone w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu znajdują się na zaawansowanym poziomie dokonywanych ustaleń faktycznych. W sprawach zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, przesłuchano szereg osób, w tym spadkobierców, urzędników, lokatorów.

W sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono łącznie 24 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym. Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura realizuje czynności pozakarne dotyczące warszawskich nieruchomości. Realizowane są one przez specjalne zespoły prokuratorów powołane zarządzeniami Prokuratora Krajowego. Do zadań tych zespołów należy w szczególności analiza akt administracyjnych i sądowych, opracowywanie projektów środków prawnych, udział w postępowaniach przed właściwymi organami administracji, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.**

– informuje Prokuratura Krajowa.

W walkę z reprywatyzacyjnymi nieprawidłowościami bardzo mocno angażuje się także Prokuratura Regionalna w Warszawie. W zespole prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zarejestrowano dotychczas 723 postępowania wyjaśniające administracyjne oraz 58 postępowań cywilnych w sprawach z zakresu reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

W ramach dotychczasowych prac warszawskiego zespołu sporządzono 3 pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych w odniesieniu do nieruchomości warszawskich położonych przy ulicy Stalowej 25, ulicy Opoczyńskiej 4B, a także części nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład Folwarku Służewiec oraz ul. Targowej 33 w Warszawie. W analizowanych sprawach stwierdzono, że zawarte umowy dotyczące zbycia tych nieruchomości są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wyrażoną w art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego, tj. z zasadą uczciwości i przyzwoitości.

– czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Efektem pracy warszawskiego zespołu prokuratorów jest również wniesienie 86 sprzeciwów skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od ostatecznych decyzji między innymi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz Prezydenta m.st. Warszawy rozstrzygających w kwestii ustanowienia prawa własności czasowej (obecnie prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości, które objęte były działaniem Dekretu Bieruta wydanego 26 października 1945 roku. Ponadto warszawscy prokuratorzy zgłosili udział łącznie w 311 postępowaniach dotyczących nieruchomości warszawskich – zarówno administracyjnych jak też cywilnych. Skierowano także 12 wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw oraz 5 skarg  do sądów administracyjnych.

Jako przykład skutecznego działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie można podać sprawę dotyczącą nieruchomości położonej przy ulicy Melsztyńskiej 6 w Warszawie. Za tą nieruchomość orzeczono odszkodowanie na rzecz ustalonych osób fizycznych w kwocie przekraczającej 1,5 miliona złotych. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniesionego w tej sprawie, Wojewoda Mazowiecki wydał 23 października 2017 roku decyzję, w której stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2014 roku przyznającej odszkodowanie w kwocie przekraczającej 1,5 miliona złotych. Natomiast w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu prowadzonych jest 290 spraw pozakarnych – 258 postępowań administracyjnych i 32 postępowania cywilne.

– informują śledczy.

TYM OSOBOM POSTAWIONO ZARZUTY

Zarzuty przedstawiono między innymi: Jakubowi R. – byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Robertowi N. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Alinie D. – adwokatowi, prywatnie matce Jakuba R., ojcu Jakuba R. – Wojciechowi R., Gertrudzie J.-F. – Naczelnikowi Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Mariuszowi P. – Kierownikowi Działu Nieruchomości Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy, Marzenie K. – byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości, prywatnie siostrze Roberta N., Andrzejowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Maciejowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomości, Maksymilianowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomości, a także Grzegorzowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wobec 16 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które są kontynuowane wobec 8 podejrzanych.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ