Będzie nowa zabudowa w centrum miasta

  MP

  Na Hubach będzie więcej zabudowanych miejsc. Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej i północnej części obszaru w rejonie ulic Paczkowskiej i Hubskiej we Wrocławiu już jest opracowywany.

  W części południowej chodzi o określenie zasad zabudowy i zagospodarowania dla terenu mającego stanowić nową, integralną część dzielnicy Huby, ustalenie zakresu i formy dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej, stworzenie systemu przestrzeni publicznych z wyeksponowaniem obiektu dawnej kotłowni, wprowadzenie śródmiejskiego układu ulic i powiązań pieszych oraz regulacje dotyczące zieleni, w szczególności klina planowanego wzdłuż linii kolejowej.

  Celem planu jest również fragmentaryczna aktualizacja obowiązującego planu części zespołu urbanistycznego Huby w rejonie ulic Hubskiej i Bocznej we Wrocławiu, w związku z założeniami komunikacyjnymi wynikającymi z obowiązującego Studium… Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego, obowiązujących ustaleń planistycznych, zgodności proponowanych ustaleń ze Studium…, w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu w tych granicach jest zasadne. Projekt nie zawiera danych prawnie chronionych.

  W części północnej Miasto przeznacza teren na zabudowę mieszkaniową i usługową. Polityka zamieszkiwania zakłada dla tego obszaru śródmiejski styl zamieszkiwania. W obszarze przystąpienia został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą. Ze względu na wyznaczony w Studium obszar kompozycyjny do rozwinięcia oraz wskazane zakłócenia układu kompozycyjnego, należy szczegółowo odnieść się do możliwości realizacji nowych inwestycji w przedmiotowym obszarze.

  Celem planu jest integracja elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej w obszarze przystąpienia, podniesienie atrakcyjności miejsca w nawiązaniu do struktury jednostki urbanistycznej Huby zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Projekt nie zawiera danych prawnie chronionych.

  Radni osiedla Huby, do chwili publikacji nie wypowiedzieli się o co sądzą o zmianie mejscowego planu zafospodarowania przestrzennego i rozbudowie osiedla.

  PODZIEL SIĘ

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ