Tłumaczenia w spr. nowych terminali, nie do obrony

MP

Na temat nowoczesnych terminali i porażki Mennicy Polskiej, która we Wrocławiu wprowadziła 8 marca br., nowy system dystrybucji biletów napisano wiele komentarzy. Nas interesowało stanowisko Gminy Wrocław.

Dwa tygodnie temu wysłaliśmy w tej sprawie pytania do Wiceprezydenta Wojciecha Adamskiego, odpowiedzialnego m.in. za komunikację.  W imieniu Wiceprezydenta, odpowiedzi udzielił  Marek Czuryło Dyrektor Wydziału Transportu Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji UM.

Polecamy uwadze czytelników treść pisma. Pytaliśmy, czy Gmina Wrocław mogła rozwiązać umowę z operatorem, który nie poradził sobie z “najnowocześniejszą technologią”, dlaczego nie rozwiązano umowy z powodu niespełnienia warunków umowy a także dlaczego wymieniono system który dobrze działał.

Na naszym zdjęciu są bilety wydrukowane w jednym z punków sprzedaży, jak mówił sprzedawca – to jest jedna z mniejszych wad nowego systemu.

Czekamy na opinię czytelników a także na treść umowy, jaką Gmina Wrocław zawarła z Mennicą Polską. Opublikujemy jej treść niezwłocznie po otrzymaniu od Marka Czyryło Dyrektora Wydziału Transportu UM.

Czy umowa, która Gmina Wrocław podpisała z mennicą Polską na 8,5 roku może być rozwiązana z powodu niespełnienia warunków umowy?

Wdrożenie nowego systemu dystrybucji biletów wymaga czasu z uwagi na całkowicie nowy sposób komunikacji urządzeń z systemem centralnym (…) Zmiana jest zasadnicza gdyż poprzednio był system offline, a obecnie jest online i wymagana  jest natychmiastowa łączność urządzeń z systemem centralnym. Mając na uwadze zasady dobrych praktyk z dziedziny IT, zgodnie z którymi strony takich umów powinny ze sobą współpracować, a nie natychmiast odstępować od umowy, odzwierciedlone zostały w postanowieniach umowy o odstąpieniu. W tej materii nie nastąpiły zdarzenia, które powodowałyby spełnienie warunku odstąpienia od umowy.

Co dotychczas zrobiła Gmina Wrocław aby zlikwidować problemy?

Pracownicy Wydziału Transportu UM Wrocławia sprawdzali funkcjonowanie urządzeń systemu, zgłaszają usterki oraz monitorują okres naprawy, zwoływane są spotkania z Wykonawcą, na których omawiane są bieżące problemy i planowane terminy ich usunięcia.

Dlaczego wymieniono system, który działał?

System, który działał poprzednio, funkcjonował w ramach umowy zawartej na czas określony – od 2 grudnia 2013 do 7 marca 2018.

Ponieważ w okresie trwania tej umowy uchylona została podstawa prawna na mocy której ją zawarto, należało przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została przygotowana m.in. zgodnie z tą zasadą. Opis przedmiotu zamówienia, który jest częścią specyfikacji SIWZ, musiał zostać przygotowany tak aby zapewniał zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie poprzedniego systemu, m.in. pozostawienie terminali mobilnych w pojazdach, byłoby niezgodne z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji, gdyż dotychczasowy operator systemu miałby przewagę nad pozostałymi wykonawcami, ponieważ miał już zamontowane w pojazdach urządzenia do sprzedaży biletów, co w konsekwencji spowodowałoby jego przewagę nad konkurencją.

Przygotowując założenia do nowego systemu należało uwzględnić również warunki techniczne pojazdów MPK  Sp. z o.o., w tym możliwości zasilania urządzeń prądem, ponieważ, w niektórych pojazdach podłączenie równocześnie nowych kasowników i dotychczasowych terminali spowodowałoby niedobór prądu. Należało również uwzględnić miejsce w pojazdach, które powinno zostać dla pasażerów niepełnosprawnych i osób z wózkami. Zamontowanie nowych terminali ograniczyłoby przestrzeń w pojazdach, uniemożliwiając przewóz tych osób. Z uwagi na warunki prawne oraz techniczne nie można było pozostawić dotychczasowego sposobu dystrybucji biletów.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ