2 lata z Programem Rodzina 500 plus na Dolnym Śląsku

Healthy food at home. Happy family in the kitchen. Mother and children daughters are preparing the vegetables and fruit.


Wojewoda Dolnośląski podsumował dwa lata funkcjonowania programu Rodzina 500 plus w regionie. Do rodzin z Dolnego Śląska trafiło już blisko 3 mld zł. Wojewoda spotkał się dziś z rodziną Państwa Wilków z Długołęki. Mieszkańcy korzystają z programu od pierwszych miesięcy jego funkcjonowania. W sumie w regionie wsparciem objętych zostało prawie 230 tys. dzieci.

Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach (wg stanu na marzec 2018 r.):

– 401 592 złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 26,6 % wniosków wpłynęło drogą elektroniczną (narastająco);
– 382 141 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (narastająco);
– 2 920 585 398 zł dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację Programu (narastająco), średniomiesięcznie 121 691 058 zł;
– 158 626 rodzin objętych średniomiesięcznie pomocą w ramach Programu, w tym:
• 49 % rodzin zamieszkuje w gminach miejskich,
• 27 % rodzin – w gminach miejsko-wiejskich,
• 24 % rodzin – w gminach wiejskich,
• 17 % rodzin to rodziny niepełne,
• 67 proc. rodzin otrzymuje wsparcie na jedno dziecko,
• 25 % a rodzin otrzymuje wsparcie na dwoje dzieci,
• 8 % rodzin otrzymuje wsparcie na troje i więcej dzieci,
– 229 462 dzieci średniomiesięcznie otrzymuje świadczenie wychowawcze, co stanowi
ok. 47 % dzieci, spośród wszystkich dolnośląskich dzieci w wieku do 18 lat;
– 229 375 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie pieniężnej;
– 87 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie rzeczowej,
co stanowi zaledwie 0,038 % wypłacanych miesięcznie świadczeń (w przypadku marnotrawienia świadczenie przeznaczane jest bezpośrednio na uregulowanie opłat za mieszkanie czy media lub inną formę wsparcia dla dziecka (np. odzież, żywność, wyposażenie do szkoły, inwestycję w edukację i rozwijanie zainteresowań, kulturę, wypoczynek letni i zimowy, czyli wsparcie trafia dokładnie tam, gdzie powinna być skierowane).

Realizatorzy lokalni Programu na Dolnym Śląsku:

– 169 jednostek gminnych – ośrodków pomocy społecznej (159) i urzędów gmin (10)
w zakresie przyznawania i wypłat świadczeń wychowawczych;
– 30 jednostek powiatowych – powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie przyznawania i wypłat dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty;
– jednostka samorządu województwa – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
w zakresie obsługi koordynacji systemu świadczeń wychowawczych;
– Wojewoda Dolnośląski jako dysponent II stopnia w zakresie zapewnienia dotacji
na wdrożenie i realizację Programu na terenie województwa;
– ponad 700 pracowników zatrudnionych w dolnośląskich jst do realizacji Programu.

Wojewoda Paweł Hreniak podkreśla, że należy zwrócić uwagę na ewentualny wpływ Programu Rodzina 500 plus na redukcję ubóstwa w dolnośląskich rodzinach dotychczas objętych świadczeniami pomocy społecznej.

O ok. 8 % zmniejszyła się liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych (zasiłków) pomocy społecznej. Zmalała także liczba korzystających ze wsparcia w ramach Programu Pomoc państwa dla gmin w zakresie dożywiania. Odnotowano o ok. 18 proc. mniej korzystających z pomocy w formie świadczeń rzeczowych (żywność) oraz o ok. 19 proc. mniej korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.
Wg danych GUS w 2015 roku na Dolnym Śląsku urodziło się 26 258 dzieci. Na koniec 2016r. na Dolnym Śląsku odnotowano wzrost liczby urodzeń – urodziło się 27 610 dzieci.
W 2017 r. – 28 281 dzieci (dane wstępne +/- 1%). Zmiany demograficzne wymagają monitorowania w dłuższej perspektywie.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie przyznawane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Program Rodzina 500 plus realizuje są trzy główne cele:
– wsparcie polskich rodzin (w tym redukcja biedy wśród najmłodszych Polaków),
– inwestycja w kapitał ludzki,
– w dalszej perspektywie odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju poprzez zwiększenie wskaźnika dzietności.
Program realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 196).

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ