Radni Przezydenta zdecydują o przyszłości zabytkowych budynków byłej kliniki

rada-wroclaw_1.jpg
sesja RM

Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia uratowało kompleks zabytkowych budynków byłej kliniki hematologicznej przy ul. Bujwida przed wyburzeniem, teraz decyzja radnych miejskich zmieni całkowicie ich funkcje i przeznaczenie.

Mniej więcej rok temu właściciel terenu – Akademia Medyczna – złożyła wniosek o rozbiórkę 11 budynków. Miał być przygotowany teren do sprzedaży. Gdy miejska konserwator zabytków poinformowała Uczelnię o statusie całego kompleksu, władze Akademii już nic nie mogły zrobić, bowiem cały teren, jak pisała miejska konserwator, jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków Wrocławia, co oznacza, że cały zespół oraz budynki go tworzące są zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku”. Zatem, zgodnie z art. 39 prawa budowlanego, każda ingerencja musi być konsultowana z konserwatorem.

Miejscy aktywiści zdawali sobie sprawę, że  w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków i nagłośnili sprawę.

Aleksandra Zienkiewicz poinformowała, że Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków już 27 kwietnia 2017 roku, w imieniu Towarzystwa Benderowskiego i Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, otrzymała “wniosek  o wpisanie do rejestru zabytków zespołu budynków poszpitalnych przy Bujwida 42-44”

(…) Na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. wnosimy o dopuszczenie Towarzystwa Benderowskiego do udziału w postępowaniu. Naszym reprezentantem będzie członek Towarzystwa Benderowskiego, Jan Jerzmański, architekt IARP, wykształcony na kierunku architektura – ochrona zabytków na Politechnice Wrocławskiej.

Działanie okazało się skutecznie …ale w czwartek Prezydent Wrocławia na sesji RM przedstawi wniosek “Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gdańskiej, Odona Bujwida i Czerwonego Krzyża we Wrocławiu – druk nr 1362/18″

Jak czytam w propozycji Prezydenta

Celem planu jest uporządkowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dawnego Szpitala Klinicznego przy ul. Bujwida 44, znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykreowanie powiązań pieszych i rowerowych z sąsiednimi obszarami.
W obszarze przystąpienia zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz budowie budynku zamieszkiwania zbiorowego (hotel lub akademik) z usługami w parterze i garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Ze względu na prawdopodobieństwo zakłócenia układu kompozycyjnego, należy szczegółowo odnieść się do możliwości realizacji nowych inwestycji w przedmiotowym obszarze. Ustalenia planu pozwolą na integrację elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej w obszarze przystąpienia oraz określą kierunki przekształceń przestrzennych obszaru objętego planem, zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium.

Nowy plan ma przylegać do ogrodów działkowych. Jeśli radni zgodzą się na propozycję Prezydenta, w przyszłości może się zdarzyć, że działkowicze zostaną usunięci, a zamiast zieleni będą rosły nowe osiedla.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ