Asystentura osobista i usługi pomocnicze dla niepełnosprawnych

CC0 Creative Commons

Michał Piechel Radny Miasta z Klubu Prawa i Sprawiedliwości sprawdzał, jaki system opieki nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami przyjęła Gmina Wrocław.

W stolicy Dolnego Śląska opieka realizowana jest na podstawie uchwał Gminy i państwa. Jest to pomoc dzienna i całodobowa. Świadczona w mieszkaniu niepełnosprawnych lub ośrodkach pomocy.

Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością mogą liczyć na wsparcie asystenta rodzinnego. Asystent otrzymuje środki finansowe w ramach różnych projektów: miejskich, europejskich, PFRON.

Przez MOPS i Gminę Wrocław, usługę asystencką osobistą – doraźną lub stałą – do końca 2019 roku świadczy Fundacja Promyk Słońca, pn. „SAMO-Dzielni”. Jak zauważa Jacek Sutryk Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w latach 2016 – 2018 na realizacje usług asystenckich finansowanych ze środków PFRON zlecanych przez MOPS we Wrocławiu przeznaczono kwotę 220 000 zł, natomiast ze wsparcia skorzystało do tej pory 164 osób.

Od początku bieżącego roku dołączyły fundacje: Eudajmonia, Imago i Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, które poszerzyły o asystenturę swoje usługi. Dyrektor Jacek Sutryk zaznacza, że pomoc realizowana jest bezpłatnie a zasady korzystania ze wsparcia asystenta, każda z organizacji reguluje osobno.

Wsparcie Gminy obejmuje również Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. W ubiegłym toku Dział Usług Opiekuńczych wydał 12 225 decyzji administracyjnych a w 66 przypadkach podjął interwencje kryzysowe. Przy czym usługami opiekuńczymi objęto 3082 osoby a specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 42 osoby. Pomoc tę można uzyskać na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, która również reguluje odpłatność i zakres pomocy.

W Dziennych Domach Pomocy – w sumie 444 osób, realizowane są usługi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę czy niezaradność wymagają częściowej opieki. Tam odpłatność uzależniona jest od dochodu.

Podobnie jest w Środowiskowych Domach Samopomocy, gdzie pomoc specjalistycznych usług opiekuńczych zapewniana jest 188 osobom z zaburzeniami psychicznymi a także ich rodzinom.

We Wrocławiu istnieją jeszcze Warsztaty Terapii Zajęciowej – placówki typu dziennego, które skupiają się na stwarzaniu odpowiednich warunków dla 282 osób niepełnosprawnych uczestnictwo w rehabilitacji społecznej i zawodowej. W dwóch z pięciu WTZ-ów, w uzasadnionych przypadkach zapewniany jest dowóz niepełnosprawnych z domu do placówki i z powrotem. Odpłatność, zasady i zakres pomocy reguluje ustawa.

Dla osób, które wymagają całodobowej opieki i nie mogą jej mieć w miejscu zamieszkania istnieją Domy Pomocy Społecznej. Na terenie Wrocławia jest ich 13 i przebywa tam 1116 osób. Zainteresowanie jest duże, w tej chwili na miejsce czeka 368 osób.

Dyrektor Departamentu Jacek Sutryk podaje, iż każda osoba musi złożyć wniosek i zgodę na umieszczenie jej w palcówce. Może być też zgoda przedstawiciela ustawowego, opinia ośrodka pomocy dotycząca stopnia sprawności, decyzja organu emerytalno-rentowego, ewentualnie decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, wywiad środowiskowy.

Pobyt w domu pomocy jest odpłatny – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w DPS ponoszą: mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu. Małżonek, zstępni przed wstępnymi. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ