NIK składa doniesienie do prokuratury na Gminę Wrocław

Tajne umowy zawarte w latach 2014-2018 pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Z opublikowanego raportu wynika, że Gmina Wrocław i miejska spółka Hala Ludowa wskutek podpisanej umowy na budowę i eksploatację podziemnego parkingu przy Halli Ludowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dała wszystkim stronom nieograniczone możliwości.

Mowa o inwestycji Budimexu, do której Miasto zobowiązało się w okresie obowiązywania Umowy Koncesyjnej przekazać Spółce pomoc finansową niemal 144 mln zł. NIK stwierdziła, że Miasto już przekazało 10 mln zł. z czego Spółka niezgodnie z przeznaczeniem wydała 3,6 mln zł, co skutkowało przychodem rzeczywistym konsecjonariusza w kwocie netto 12,9 mln zł. – tym samym Gmina nierzetelnie sprawowała nadzór nad Spółką.
NIK uważa Umowę Koncesyjną za nieprawidłowo zawartą, bowiem to gmina a nie spółka jest stroną, zatem cała Umowa jest niezgodna z prawem.

– Umowa koncesyjna była niezgodna z prawem, gdyż nie przeniesiono w niej na Koncesjodawcę zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji oraz nie zagwarantowano, że płatności Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza nie doprowadzą do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez Koncesjonariusza. W umowie nie zabezpieczono też w sposób wystarczający interesów Spółki.

Nieprawidłowości dotyczące podziemnego parkingu dotyczą całego postępowania o udzielenie koncesji pomiędzy Gminą Wrocław a miejską spółką Hala Ludowa tzw. koncesjonodawcą. Zgodnie z zawartą Umową wybudowano parking na 792 samochodów osobowych i 20 autokarów. Umowa została zawarta na 30 lat.

Generalnie według badań NIK, Gmina Wrocław przekroczyła swoje uprawnienia przez nienależne pobieranie opłat (w ciągu 4,5 roku dochód z SPP wyniósł 49,8 mln zł), przekraczanie przepisów przy anulowaniu kar, przetwarzaniu danych osobowych bez stosownych upoważnień, terminowość wystawiania upomnień i nieprawidłowym oznaczaniu stref parkowania a także budowa podziemnego parkingu i formuła koncesji na roboty budowlane przy Hali Ludowej.

 

PODZIEL SIĘ