Wyrok skazujący wobec byłego burmistrza Brzegu Dolnego

fot: youtube

Sąd Rejonowy w Wołowie wydał wyrok skazujący wobec oskarżonego Stanisława J., byłego burmistrza Brzegu Dolnego oraz wobec 4 innych osób.

Śledztwo w tej sprawie było wynikiem m.in. kontroli w urzędzie gminy przeprowadzonej przez funkcjonariuszy CBA Delegatura we Wrocławiu. Kontrola ta dot. zakresu procedur i realizacji zamówienia publicznego w 2011r na zadanie związane z „Odbudową muru oporowego i bulwaru spacerowego w celu umożliwienia zainstalowania zabezpieczenia przeciwpowodziowego przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym”.

Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw polegających na poświadczeniu nieprawdy w licznych dokumentach urzędowych, w tym w dzienniku budowy, w protokołach odbioru wykonanych robót oraz protokole rzeczowo – finansowym końcowego odbioru przedmiotowego zadania z dnia 19 i 28 grudnia 2011r., które to dokumenty stanowiły podstawę nieuprawnionego wnioskowania, a następnie pozyskania przez burmistrza Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym dotacji celowej  w łącznej kwocie 2.092.881,44 zł przeznaczonej na dofinansowanie ww. zadania. Dodatkowo ww. zarzucono przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z nieuprawnionym zawarciem umów na roboty dodatkowe i nieegzekwowanie postanowień wynikających wprost z umowy o 13 września 2011r o nr 83/11 o roboty budowlane.

Jak ustalono w toku śledztwa, przedmiotowej inwestycji nie ukończono nawet w prolongowanym terminie, jak też do jej przeprowadzenia wybrano firmę należącą do szwagra byłego burmistrza. Powyższe zachowania skutkowały niezasadnym wydaniem z budżetu gminy łącznej kwoty 133.568,57 zł.

Sąd w wyroku zastosował wobec każdego z oskarżonych instytucję z art. 37a kk, wymierzając im kary grzywny w granicach od  90 stawek po 200 zł każda do 200 stawek po 200 zł każda, a nadto orzekł wobec byłego burmistrza środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych i wykonywania funkcji związanych z nadzorem nad realizacją inwestycji finansowych ze środków publicznych na okres 4 lat. Sąd w wyroku zasądził również  od wszystkich oskarżonych koszty procesu  i wymierzył im stosowne opłaty sądowe.

Wyrok jest nieprawomocny.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

PODZIEL SIĘ