Rozpoczęło się formowanie 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Narodowej

fot. pexels.com / zdjęcie ilustracyjne

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że decyzją Ministra Obrony Narodowej – od września 2019 roku – rozpoczęła swoje formowanie 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej. Siedziba dowództwa brygady znajduje się we Wrocławiu w koszarach wojskowych przy alei Hallera. Zaplanowano aby docelowo brygadę tworzyły trzy bataliony lekkiej piechoty. Dziś podczas konferencji prasowej Wojewoda przedstawił dowódcę brygady płk. Artura Barańskiego. Obecnie w trakcie formowania – oprócz dowództwa i sztabu brygady – jest 161 batalion lekkiej piechoty z siedzibą we Wrocławiu, który część swoich sił i środków będzie miał także w Kłodzku.

Pierwszym zadaniem nowo wyznaczonego Dowódcy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Artura Barańskiego jest ukompletowanie dowództwa i sztabu brygady oraz pierwszego batalionu lekkiej piechoty tak, aby na przełomie 2019 i 2020 roku uzyskać zdolność do szkolenia ochotników – terytorialsów.

„Wojska Obrony Terytorialnej to dla mnie Wojewody Dolnośląskiego dodatkowe i bardzo mocne wsparcie dla całego systemu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. Popularni terytorialsi to nowy rodzaj sił zbrojnych, złożony z ochotników, którzy chcą służyć Ojczyźnie. Ta bezinteresowność i oddanie to ogromny walor tej służby. Liczę na dobrą współpracę w płk. Arturem Barańskim” – powiedział podczas konferencji Wojewoda Paweł Hreniak.

Wszystkich chętnych do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT), którzy od dłuższego czasu oczekiwali na możliwość wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego na terenie województwa dolnośląskiego, zachęcamy do odwiedzenia właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień i zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie stosownych dokumentów.

Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Wojska Obrony Terytorialnej to obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Stanowią one komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Tworzenie nowego rodzaju Sił Zbrojnych to poważne przedsięwzięcie, dlatego przebiega etapowo i systematycznie.

Budowa piątego rodzaju sił zbrojnych rozpoczęła się na początku 2017 roku i przebiega w czterech etapach. W I etapie sformowano Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz trzy brygady na terenie Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W II etapie utworzono trzy Brygady Obrony Terytorialnej (BOT) dyslokowane w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim oraz utworzono Mobilny Zespół Szkoleniowy (MZSz) w składzie trzech Zespołów Szkoleniowych (ZSz); III etap uformował siedem BOT dyslokowanych w województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim. Ostatni IV etap formowania struktur WOT na ścianie zachodniej obejmuje budowę brygad w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim oraz batalionów w lubuskim i opolskim.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służbę pełni niemal 23 tys. żołnierzy, w tym około 20 tys. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły 53 tys. żołnierzy na terenie całego kraju.

O służbę w WOT może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony, o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;

 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;

 • nie była karana za przestępstwo umyślne;

 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;

 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego

 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji

 • posiada wykształcenie:

  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,

  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,

  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Kryterium wiekowe dla żołnierzy Obrony Terytorialnej (żołnierzy OT) – zawarte jest w Ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i wynosi:

 • 18 – 63 lata dla oficerów i podoficerów;

 • 18 – 55 lat dla szeregowych.

Żołnierze zawodowi zainteresowani pełnieniem służby w dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, zgłaszają swoją kandydaturę do dowódcy jednostki WOT. Jeżeli jednostka dysponuje wolnymi stanowiskami służbowymi, a żołnierz spełnia wymagania kwalifikacyjne, dowódca jednostki przeprowadza z kandydatem rozmowę kadrową, z której sporządzana jest notatka służbowa. W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy, żołnierz zawodowy występuje drogą służbową do organu uprawnionego do wyznaczenia na stanowisko służbowe (Minister Obrony Narodowej, Dowódca Generalny RSZ) z wnioskiem o wyznaczenie na zaproponowane stanowisko służbowe oraz załącza do wniosku notatkę z rozmowy kadrowej.

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej powinien zgłosić się ponadto do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, w której składa stosowne dokumenty do powołania w danym korpusie kadry zawodowej.

Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

27 września br. decyzją Ministra Obrony Narodowej płk Artur Barański został wyznaczony na Dowódcę 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Urodzony 23 marca 1974 r. w Starachowicach. Oficer Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu (1998). Studiował na Wydziale Studiów Edukacyjnych – Pedagogika w Zakresie Resocjalizacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005). Służbę wojskową rozpoczął w 1998 r. w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej jako dowódca plutonu. Następnie w latach 1999  – 2005 zajmował stanowisko dowódcy kompanii czołgów. W roku 2003 został awansowany na stopień kapitana. W roku 2005 objął stanowisko w Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.Jako Starszy Oficer w Zespole Oficerów Łącznikowych pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku. Po powrocie z misji skierowany w roku 2008 na podyplomowe studia operacyjno taktyczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2009 roku został mianowany na stopień majora i objął stanowisko specjalisty w Wydziale Logistyki 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

W  2011 roku pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym Afganistan jako Szef Zespołu Łącznikowego przy amerykańskim dowództwie wschodnim (RCE) w Bagram. W latach 2012 – 2016 związany służbą z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Służbę pełnił na stanowisku Szefa Sekcji Operacyjnej a następnie w roku 2014 otrzymał awans na stopień podpułkownika i objął stanowisko dowódcy 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich w Wędrzynie.

Od 2016 r. związany z tworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej. W ramach I etapu formowania został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu a następnie zastępcę dowódcy w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. W styczniu 2018 r. – mianowany na stopień pułkownika – objął stanowisko Dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach. Uczestniczył w szkoleniu i powoływaniu do służby ponad 4 tys. żołnierzy brygad podkarpackiej i świętokrzyskiej, tworzonych w pierwszym i trzecim etapie formowania WOT.

Na stałe mieszka w Żaganiu z żoną Anną. Dzieci Agata i Mikołaj są obecnie studentami na uczelniach we Wrocławiu. Interesuje się historią wojskowości, dobrym filmem oraz snookerem – królewską odmianą bilarda.

PODZIEL SIĘ