Wrocław: Podwyżka czynszu za mieszkania komunalne i socjalne

kamienic.jpg

Z 7,60 do 8,40 zł za mkw. wzrośnie opłata za czynsz w lokalach komunalnych. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 czerwca. Kolejna podwyżka będzie od 1 stycznia 2021 r., wówczas stawka wyniesie 8,90 zł za mkw. Aktualnie obowiązujące opłaty nie były zmieniane od 3 lat. Zmiana spowodowana jest podwyżkami cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wzrostem cen usług dotyczących eksploatacji, w tym również utrzymania terenów zewnętrznych przylegających do budynków.

2 stycznia br. prezydent Wrocławia podpisał rozporządzenia zgodnie, z którym będą nowe stawki czynszu w lokalach komunalnych.

Ustala się stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław w wysokości:

  • 8,40 zł za mkw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, która obowiązuje od 1.06.2020 r.
  • 8,90 zł za mkw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, która obowiązuje od 1.01.2021 r.

Stawka czynszu za najem socjalny lokalu od 1.06.2020 r. wynosi 2,10 zł za mkw., zaś od 1.01.2021 r. – 2,21 zł za mkw.

W uzasadnieniu do zarządzenia prezydenta napisano:

– Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025, Gmina Wrocław prowadzi racjonalną politykę czynszową, która zmierza do utrzymania zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wrocław obliguje Prezydenta Wrocławia do kreowania określonej polityki mieszkaniowej, której elementem jest polityka czynszowa. Przychody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne są przeznaczone na utrzymanie, modernizację i poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego.

W obowiązującym Programie założono, że czynsz za 1 mkw. lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć aktualnie 3 % kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Wrocław, który aktualnie wynosi aktualnie 12,72 zł/mkw. Stawki bazowe obowiązujące od dnia 01 lipca 2017 r. wynoszą 7,60 zł/ mkw. za lokal mieszkalny i 1,89 zł/mkw. za lokal socjalny i od blisko trzech lat nie były aktualizowane.

Celem polityki czynszowej Gminy Wrocław jest dążenie do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu z dochodami z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych, przy założeniu, że w 2025 r. stawka czynszu nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej.

Biorąc pod uwagę, nieustannie rosnące koszty utrzymania zasobu, w tym m.in. podwyżki cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wzrost cen usług dotyczących eksploatacji, w tym również utrzymania terenów zewnętrznych przylegających do budynków oraz na konserwację obejmującą ich prawidłowe użytkowanie, proponowana zmiana stawki bazowej z 7,60 zł/mkw. na 8,40 zł/mkw., a następnie na 8,90 zł/mkw. jest celowa. a dalsze działania w zakresie polityki czynszowej powinny doprowadzić do sytuacji, gdzie nakłady na utrzymanie lokali mieszkalnych będą pokrywały się z przychodami z tytułu czynszu najmu.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. średni koszt utrzymania 1mkw. powierzchni mieszkalnej związanego z utrzymaniem zasobu wynosił we Wrocławiu 13,57 zł/mkw. Obecnie średnia stawka czynszu wynikająca z naliczeń za lokale mieszkalne wynosi przeciętnie 5,87 zł/mkw., a po planowanej regulacji wynosić będzie ok. 6,49 zł/mkw. i docelowo ok. 6,84zł/mkw.

Należy ponadto zauważyć, że średnia stawka czynszu we Wrocławiu jest jedną z niższych w porównaniu do innych dużych miast w Polsce.

Biorąc powyższe pod uwagę, podwyżka opłat za lokale mieszkalne, ze skutkiem od 01.06.2020 r., po uprzednim 3-miesięcznym terminie wypowiedzenia dotychczasowych opłat jest konieczna.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ