Poznań: Genderowa Karta Równości nieważna

flaga_homo_lgbt_gay-400x0.jpeg
W ostatnich tygodniach wiele kontrowersji wzbudziło przyjęcie przez Radę Miasta Poznania Karty Równości Kobiet i Mężczyzn, która opiera się na założeniach ideologii gender. Mają one teraz określać m.in. kierunki zarządzania miastem i edukacją. Wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygniecie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały. Apelowały o to liczne organizacje prorodzinne. Swoją opinię w tej sprawie skierował do wojewody również Instytut Ordo Iuris.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu Lokalnym jest dokumentem wprost odwołującym się do pojęć zaczerpniętych z ideologii gender. Ta koncepcja ma przesądzać o kierunkach zarządzania miastem (gender mainstreaming) oraz opracowywania jego budżetu (gender budgeting). Wątpliwości budzą też zawarte w Karcie zapisy dotyczące oświaty. Władze miasta uznają „potrzebę likwidowania stereotypowych ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji”. Może to naruszać poświadczone konstytucyjnie prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Kontrowersje wywołał również tryb w jakim Rada Miasta przyjęła uchwałę. Przewodniczący samowolnie odrzucił bowiem wniosek części radnych o przygotowanie opinii prawnej przez niezależną kancelarię.

Stanowisko w sprawie uchwały zajął także Instytut Ordo Iuris. Prawnicy z Instytutu nie tylko spotkali się z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, ale również przygotowali obszerną ekspertyzę w tej sprawie.  Wątpliwości prawne zgłaszane przez Instytut potwierdziły się w działaniach podjętych przez wojewodę wielkopolskiego. Wojewoda jest organem nadzorczym w stosunku do samorządu terytorialnego i może wydawać rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność podejmowanych przez samorządy uchwał. Tak właśnie stało się w przypadku uchwały przyjmującej Kartę Równości – wojewoda wielkopolski uznał, że uchwała w istotny sposób narusza prawo, a tym samym, że jest ona nieważna. Rozstrzygnięcie wojewody może być zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

„Decyzja wojewody jest dla nas satysfakcjonująca. W przedłożonej ekspertyzie wnosiliśmy bowiem właśnie o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia przez Poznań Karty Równości. Dokument ten – mimo, że w swoim tytule odnosi się do szczytnej idei równości kobiet i mężczyzn – jest w istocie narzędziem inżynierii społecznej promującym ideologię sprzeczną z Konstytucją RP. W naszej ocenie przyjęcie Karty nastąpiło z naruszeniem wymogów proceduralnych, a jej treść urąga zasadom prawidłowej legislacji. Obecnie czekamy na publikację rozstrzygnięcia wojewody w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, by szczegółowo zapoznać się z uzasadnieniem tej decyzji. Jesteśmy też gotowi na dalsze zaangażowanie w przypadku zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego” – komentuje mec. Bartosz Zalewski, analityk Instytutu Ordo Iuris.

„Cieszy nas, że argumentacja, którą przedstawiliśmy wojewodzie, wskazująca na sprzeczność z prawem Poznańskiej Karty, najpewniej zyskała jego przychylną ocenę. Dokument nie tylko zawierał fatalne błędy legislacyjne ale przede wszystkim sytuował oczywiście zasadny postulat równego traktowania kobiet i mężczyzn w trudnym do zaakceptowania kontekście ideologicznym. Do tego błędnie diagnozował przyczyny przemocy wobec kobiet i nakierowany był wprost na realizację kontrowersyjnej polityki gender mainstreaming. Realizacja postanowień Karty, wbrew jej mylącemu tytułowi mogłaby doprowadzić m.in. do niedopuszczalnej dyskryminacji, która dotknęłaby w pierwszym rzędzie kobiet” – dodaje mec. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

źródło: Telewizja Republika