Grunty do dyspozycji. Jak działa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Od początku działalności  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego poprzedniczek prawnych: Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych  do 31 stycznia 2020 r. przejęto do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 4 748 579 ha gruntów, z czego trwale rozdysponowano 3 383 722 ha.

Głównym kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zagospodarowania nieruchomości KOWR jest dzierżawa.

Dzierżawa nieruchomości rolnych cieszy się największym zainteresowaniem, gdyż jest to dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, nie wymagający angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości.

W ostatnim czasie nieruchomości przeznaczone do dzierżawy lub sprzedaży budzą wiele emocji. Spowodowane jest to podniesieniem należności za bezumowne korzystanie z ziem do wysokości trzydziestokrotności czynszu dzierżawczego. Zaczęła też funkcjonować ustawa z 2011r o zwrocie 30% z dużych areałów gospodarstw rolnych. W krótkim czasie duża liczba wielkich gospodarstw  zaczęła zwracać grunty by uniknąć bankructwa związanego z płaceniem trzydziestokrotności czynszu. Od tego momentu do KOWR-u napływają ogromne areały ziemi, które mają trafić przede wszystkim do rolników indywidualnych.

„Taki zabieg zwiększy szanse małych i średnich gospodarstw rolnych na rozwój.” – mówi dyr. KOWR OT Wrocław Tomasz Krzeszowiec. Do stycznia 2020 KOWR OT Wrocław ma w dzierżawie 137 016 ha gruntów. To potężna ilość. Jeśli chodzi o sprzedaż to sprzedawane są tylko małe działki zgodnie z obowiązującą ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jeśli chcesz zostać dzierżawcą ziemi rolnej to powinieneś łącznie spełniać następujące kryteria:

• Mieć status rolnika indywidualnego, czyli:

Od łącznie co najmniej 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz w innej gminie przez okres bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego, przy czym dowodem potwierdzającym zamieszkanie w gminie przez jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
• Posiadać kwalifikacje rolnicze
• Osobiście prowadzić gospodarstwo rolne, o powierzchni łącznej mniejszej niż 300 ha użytków rolnych, przez okres co najmniej 5 lat (wymóg ten nie dotyczy rolników, którzy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mają nie więcej niż 40 lat lub realizują warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020)
• Nie posiadać zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
• Nieruchomość wystawiana do przetargu położona jest w gminie zamieszkania rolnika lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Obecnie obowiązujące regulacje w tym zakresie za odpowiednie kwalifikacje rolnicze uznają:

• wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
• tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
• wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
• wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Jeśli spełniasz powyższe kryteria powinieneś:
• Znaleźć ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości Zasobu (np. na stronie internetowej KOWR, w Oddziale Terenowym, Urzędzie Gminy, sołectwie).
• Złożyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu przetargu w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu.
• Sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do przetargu przez komisję przetargową KOWR.
• Wpłacić wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu przetargu oraz stawić się na przetarg.
• Wylicytować najwyższy czynsz dzierżawny, a w przypadku przetargu ofert uzyskać najwyższą liczbę punktów.
• Podpisać umowę dzierżawy.

Oprócz wspomnianej dzierżawy czy kupna istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania gruntu z zasobów KOWR. Taka procedura dotyczy np. gmin, które otrzymują takowe tereny pod budowę szpitali, dróg, szkół czy ośrodków użyteczności publicznej. Przykładem jest teren o powierzchni 21.8 hektarów pod budowę szpitala onkologicznego we Wrocławiu, lub teren przekazany w ubiegłym roku pod budowę szkoły dla miasta Wrocławia. Należy wspomnieć, że wartość rynkowa tych gruntów jest ogromna jednak dla dobra samorządów oraz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego skarb państwa rezygnuje z zysków.

PODZIEL SIĘ