BIZNES. Inwestycje w nieruchomości na dużą skalę. KOWR zachęca – mamy atrakcyjne lokalizacje i przystępne ceny.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obok nieruchomości rolnych oferuje na sprzedaż kilkadziesiąt tysięcy hektarów działek inwestycyjnych.

Co ciekawe jest to największa w Europie Środkowo-Wschodniej oferta terenów przeznaczonych pod inwestycje. Wiele terenów oferowanych przez KOWR położonych jest w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Podmioty inwestujące w tych strefach mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach korzystając z ulg i zwolnień podatkowych. Dzięki takim inwestycjom powstają nowe miejsca pracy w regionach, w których rynek pracy jest ograniczony.

Na terenie Dolnego Śląska najciekawsze lokalizacje znajdują się na Bielanach Wrocławskich, w Zespole Podstrefy Wrocław-Kobierzyce , Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w sąsiedztwie parku technologicznego Prologis, magazynów Amazon i fabryk Cargill oraz Cadbury Wedel Poland. Podstawowym atutem tych gruntów jest bliskie sąsiedztwo Wrocławia oraz usytuowanie nieopodal najważniejszych w regionie węzłów komunikacyjnych.

Jak mówi dyrektor KOWR OT Wrocław Tomasz Krzeszowiec – „Potencjalni inwestorzy wciąż sygnalizują zainteresowanie nabyciem gruntów, w szczególności gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, jak również na cele produkcyjno-usługowe, zarówno pod mało-, jak i wielkoobszarowe inwestycje. Na tę chwilę, do czasu organizacji przetargów, ciężko jest ocenić, czy obecna sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym, będzie miała wpływ na rezygnację, bądź też odłożenie w czasie decyzji o zakupie nieruchomości”.

Przykłady dotychczasowych inwestycji na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych obecnie KOWR

 • Fabryka Silników i Baterii Elektrycznych Mercedes-Benz w Jaworze (na gruntach przekazanych w 2016 r. aportem do spółki pod firmą: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” z siedzibą w Wałbrzychu)

 • Hala Magazynowa AMAZON w Bielanach Wrocławskich.

 • Zakłady produkcyjne LG Display w Biskupicach Podgórnych.

 • Salon samochodowy Mercedes-Benz we Wrocławiu przy ul. Granicznej.

 • Na terenie Podstrefy Środa Śląska i Miękinia LSSE na gruntach z Zasobu WRSP powstały zakłady: Pittsburgh Glass Works Polnad Sp. z o.o., BASF, XEOS Sp. z o.o., EMPOL S.A.

 • Zakład produkcji mas bitumicznych i kruszyw BISEK-ASFALT w Kostomłotach.

 • Zakład produkujący armaturę sanitarną MATEX Sp. z o.o. w Kostomłotach.

 • Zakład Produkcyjny CCC S.A. z Polkowicach.

 • Zakłady produkcyjno-usługowe w Złotoryi (na terenie Podstrefy-Złotoryja LSSE).

 • Zakłady produkcyjno-usługowe w Jaszkowej Dolnej gmina Kłodzko (na terenie Podstrefy Kłodzko – Jaszkowa Dolna WSSE).

 • Osiedla mieszkaniowe na Wojszycach przy ul. Smardzowskiej i ul. Granitowej, na Oporowie przy ul. Wiejskiej / Awicenny.

 • Zakład produkcyjny SATO Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce na Oporowie przy ul. Tynieckiej we Wrocławiu.

 • Salony samochodowe SEAT, SKODA, Volkswagen we Wrocławiu na Klecinie, przy ul. Francuskiej (sprzedaż wtórna przez VESPER Sp. J. Sp. K.A.)

 • Euro-Park Ząbkowice – 125ha – nowoczesna strefa przemysłowa mająca działać w formie spółki celowej. Jest to wspólne przedsięwzięcie KOWR oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Jak wygląda procedura kupna?

Nieruchomości inwestycyjne są dostępne w przetargach nieograniczonych, co oznacza, że może do nich przystąpić każdy zainteresowany, zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorca.

W przetargach nie mogą brać udziału podmioty, które mają zaległości finansowe wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ZUSu lub KRUSu, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem, z dokładnym określeniem obrębu i numeru geodezyjnego nieruchomości, a w przypadku dokonywania wpłaty przez inną osobę niż zamierzająca uczestniczyć w przetargu dodatkowo: imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyć w przetargu, za którą wpłata jest realizowana.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia dowodu osobistego lub paszportu, przedsiębiorcy– oprócz dowodu tożsamości aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej. Wyżej wymienione dokumenty, jak również dowód wpłaty wadium, należy złożyć przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem. Zwycięzcy licytacji wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży natomiast resztę środków należ wpłacić nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Ciekawym pod wzgędem nabywcy jest fakt możliwości rozłożenia spłaty należności na roczne raty. W takim przypadku należy przed zawarciem umowy sprzedaży przedłożyć zabezpieczenie spłaty kwoty należności np. hipoteka oraz wpłacić 50% ceny. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat. Obecne oprocentowanie takiego rozwiązania finansowego wynosi 2,84 %.

Aktualną ofertę sprzedaży gruntów inwestycyjnych stanowi 56 nieruchomości, o łącznej powierzchni 613,3407 ha. Dla części z nich opublikowano już wykazy informujące o zamiarze ich sprzedaży, bądź ogłoszenia o przetargu. Informacje o przetargu są publikowane zwyczajowo w Urzędach Gmin, w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, w Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu, w Sołectwie wsi gdzie znajduje się licytowana nieruchomość, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

PODZIEL SIĘ