List otwarty do Premiera w sprawie podjęcia działań przeciwko deprawacji dzieci

Organizacje i środowiska narodowe, patriotyczne, rodzinne i katolickie wysłały do premiera Mateusza Morawieckiego list otwarty w którym apelują o kompleksowe podjęcie działań przeciwko deprawacji dzieci i młodzieży oraz o dymisję ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego.

Sygnatariusze Listu domagają się zajęcia stanowiska w kwestach kluczowych dla rodzin. Chodzi o postulaty, które były obiecane w czasie kampanii wyborczych w roku 2015 i 2020. Przede wszystkim wypowiedzenie Konwencji genewskiej, zmianie prawa rodzinnego, oświatowego i skuteczną ochronę dzieci przed pedofilią, genderyzmem. Zbyt duża bezczynność wobec zmasowanych ataków na dzieci i rodzinę, pozostaje w sprzeczności wobec priorytetów deklarowanych przez Pana Premiera i rząd PiS, napisali w liście. Poniżej pełna treść.

Szanowny Panie Premierze

Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego, w imieniu zjednoczonych wspólnym celem licznych organizacji rodzicielskich, oświatowych, pro-life oraz patriotycznych, powołując się na konstytucyjną ochronę polskiej rodziny, apelujemy do Pana o kompleksowe podjęcie działania przeciw deprawacji  dzieci i młodzieży oraz domagamy się dymisji ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego.

Od lat obserwujemy realne zagrożenie seksualizacją nieletnich w placówkach edukacyjnych, w przestrzeni publicznej, za pośrednictwem organów instytucji publicznych – w tym samorządowych, jak biblioteki, domy kultury, teatry oraz w mediach publicznych. Promocja tzw. ideologii LGBT, której skutkiem jest dekonstrukcja roli i znaczenia naturalnej rodziny w świadomości społeczeństwa, odbywa się z wykorzystaniem autorytetu państwowych instytucji akademickich i naukowych oraz z wykorzystaniem środków publicznych. Dzieje się to pomimo dramatycznych wskaźników demograficznych i narastającego kryzysu rodziny.

Pomimo składanych przez rząd polski deklaracji prorodzinnych, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych, zwracamy uwagę na fakt braku podążających za nimi działań  w dziedzinie ochrony i promocji rodziny, a zwłaszcza należytej dbałości o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój naszych dzieci. Zaniedbania te przejawiają się w dziedzinie organizacyjnej, prawodawczej i instytucjonalnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej lekceważy zagrożenia aktywnością tzw. środowisk LGBT, wyraża to m.in. brak reakcji na zgłaszane przez organizacje przypadki demoralizacji dzieci i łamania praw rodziców w szkołach, jak również dotychczasowy brak poparcia dla działań kurator Barbary Nowak, a obecnie zwolnienie kuratora Grzegorza Wierzchowskiego.

Dlatego apelujemy o dymisję Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

Zbyt duża bezczynność wobec zmasowanych ataków na dzieci i rodzinę, pozostaje w sprzeczności wobec priorytetów deklarowanych przez Pana Premiera i rząd PiS.

Zostały one ujęte m.in. w Karcie Rodziny podpisanej przez Prezydenta RP, która w punkcie trzecim stanowi: program zakłada również ochronę dzieci przed ideologią LGBT.

Oczekujemy, że deklaracje wyborcze formacji rządzącej znajdą odzwierciedlenie w działaniach politycznych i będą skuteczne.

Wskazujemy na konieczność realizacji poniższych postulatów:

  1. Wypowiedzenie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
  2. Uchwalenie ustawy Stop Pedofilii, czyli zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, obecnie procedowanej w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach druk nr 39,
  3. Uściślenie Prawa oświatowego tak, by zawierało realne gwarancje ochrony dzieci przed demoralizacją i seksualizacją na terenie placówek oświatowych oraz wzmacniało prawa rodzicielskie oraz egzekwowanie respektowania tego prawa [por. projekt Instytutu Ordo Iuris z 2019 r. oraz  projekt Prezydenta RP – Druk nr 458, z koniecznymi zmianami, w tym uniemożliwiającymi nauczycielom po studiach bądź kursach genderowych promowanie tej ideologii na zajęciach szkolnych].
  4. Stworzenie systemu grantów naukowych dla projektów i badań o tematyce prorodzinnej oraz organizacji konferencji naukowych przeciwnie do narastającej cenzury naukowej,
  5. Likwidację studiów genderowych, niezależnie od źródła ich finansowania, oraz niewłączanie ich do systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  6. Realną kontrolę przekazu medialnego pod kątem treści seksualizujących i agresywnych,  co jest ustawowym obowiązkiem KRRiTV (Art. 16b ust. 3 pkt.4, Art. 21 ust.2 pkt 6,7,9 ustawy o radiofonii i telewizji); wydzielenie czasu antenowego dla promocji i ochrony rodziny;
  7. Monitoring finansowania NGO oraz ich relacji z władzami samorządowymi w tym zakresie,
  8. Wprowadzenie mechanizmów prawnych zakazujących i ścigających z mocy prawa łamiące prawo polskie zachowania [np. podczas parad równości] seksualizujące, nieobyczajne i gorszące w przestrzeni publicznej,
  9. Powołanie przez rząd interdyscyplinarnego zespołu o uprawnieniach decyzyjnych w celu skoordynowania działań różnych resortów wobec dużej wszechstronności w/w zjawisk.

Uprzejmie prosimy Pana Premiera  o pilne zajęcie stanowiska w ww. wymienionych kwestiach.

Przedstawiciele wyżej wymienionych środowisk:

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk

Stowarzyszenie „Solidarni 2010”

Fundacja Cegiełka dla Wolności Słowa Wrocław

Fundacja Kampanii Społecznych im. św Stanisława Papczyńskiego

Fundacja Wspomagająca wychowanie ARCHEZJA

Fundacja Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka”

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko