Zieloni skarżą uchwałę Rady Miasta Wrocławia ws. podwyżek cen biletów do wojewody


Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 17.06.2021r. niespodziewanie, nietransparentnie i niezgodnie ze Statutem podniosła ceny biletów jednorazowych i czasowych. Wnioskodawcy wskazywali w projekcie uchwały, że projekt miał na celu wprowadzenie nowego imiennego biletu okresowego tj. biletu miesięcznego na wszystkie linie „Nasz Wrocław Kolej” w preferencyjnej cenie. Bilet ten miał być przeznaczony dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia rozliczających podatek dochodowy w mieście i podróżujących regularnie koleją w obrębie Wrocławia na podstawie miesięcznych biletów kolejowych, jednocześnie zainteresowanych częstym korzystaniem z komunikacji miejskiej.

Tymczasem zmieniany uchwała załącznik, obejmujący cennik, zawierał również zmiany w zakresie cen biletów jednorazowych oraz biletów okresowych czasowych. Zmiany te polegały na podwyżce cen biletów do stanu przed zmianą dokonaną uchwałą z dnia 20 maja 2021 r.

W ocenie Zielonych zmiany w zakresie cen biletów jednorazowych i biletów okresowych czasowych zostały dokonane sprzecznie z § 39 ust. 4 uchwały Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (dalej „Statutem Wrocławia”). Zgodnie z § 39 ust. 4 Statutu Wrocławia do projektu uchwały wnioskodawca dołącza uzasadnienie, które powinno zawierać:

1) wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały;
2) przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała;
3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;
4) wskazanie źródła finansowania, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu gminy.

Uzasadnienie do druku nr 1116/21 projektu uchwały nie zawierało wyjaśnienia celu i przewidywanych skutków podwyżki cen biletów jednorazowych i biletów okresowych czasowych. Nie zawierało ono również przedstawienia aktualnego stanu faktycznego i prawnego w zakresie cen biletów jednorazowych i cen biletów okresowych czasowych, a także wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym w nowym brzmieniu załącznika stanem prawnym. W uzasadnieniu projektu uchwały nie zostały także wskazanie źródła finansowania w zakresie jakim zmiana cen biletów jednorazowych i biletów okresowych czasowych pociągała za sobą obciążenie budżetu gminy.

Uzasadnienie projektu uchwały z 17 czerwca 2021 r. było dlatego w ocenie Zielonych w oczywisty sposób sprzeczne z § 39 ust. 4 Statutu Wrocławia, a tym samym bez odpowiedniego uzupełnienia uzasadnienia do projektu uchwały lub przyjęcia odpowiednich poprawek do treści projektu uchwały, nie powinna być ona podjęta przez Radę Miejską Wrocławia.

Z tego względu wrocławskie koło Partii Zieloni zwróciło się do Wojewody Dolnośląskiego, Jarosława Obremskiego o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyżce cen biletów na podstawie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym.

Jak stwierdził współprzewodniczący wrocławskiego koła Partii Zieloni Robert Suligowski „Procedowanie uchwał dotyczących cen biletów we Wrocławiu woła o pomstę do nieba. Pan Prezydent Jacek Sutryk wraz ze swoim klubem radnych usiłują przepychać kolanem błędną politykę podwyżek cen biletów za każdą cenę. Nie zważając na błędy merytoryczne, które zostały już przyznane przez Ratusz w odniesieniu do biletu „Nasz Wrocław Kolej”. Nie zważając na łamanie wszelkich procedur i zasad transparentności, procedując podwyżkę ukrytą pod biletem kolejowym. Sposób i tryb działania w tej sprawie budzi kontrowersje nie tylko wrocławskich Zielonych, ale także Towarzystwa Upiększania Wrocławia, czy Akcji Wrocław. W sprawach tak istotnych jak ceny biletów powinno się przestrzegać rygorystycznie procedur, a nie narażać użytkowników komunikacji zbiorowej na kompletny chaos”.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ