Jakie zwierzęta chronione i zagrożone wyginięciem zamieszkują tereny Dolnego Śląska?

Od 1963 r. prowadzona jest lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. tym Zbiorem zajmuje się Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), skrzętnie wpisując nowe pozycje do zagrożonych gatunków w Czerwonej Księdze. Niestety lista jest bardzo długa, jej edycja z roku 2011 zawierała spis 59 508 gatunków (ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których 19 265 jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała ten status w wyniku działalności człowieka. W Polsce Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, przy współpracy z kilkudziesięcioma naukowcami prowadzi podobny spis, który nosi nazwę Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Teren, jaki obejmuje Dolny Śląsk jest niezwykle różnorodny, posiada wiele siedlisk przyrodniczych – zarówno nizinne, jak i wyżynne czy górskie, co skutkuje wyjątkowym bogactwem gatunkowym regionu. Można tu zwiedzić piękne tereny górskie, Sudety i ich przedgórza oraz tereny Niżu Śląskiego. Ponadto są tu pięknie położone jeziora doliny Baryczy i rzeki Odry, gdzie znajdują się prawdziwe skarby dziedzictwa naturalnego.
Zwierzęcy Świat Dolnego Śląska jest bardzo bogaty. Występuje tu kilkadziesiąt gatunków ssaków, w tym 20 gatunków nietoperzy. Zanotowano występowanie 348 gatunków ptaków, 15 gatunków płazów oraz 7 gatunków gadów i 48 gatunków ryb. Wiele spośród nich to gatunki rzadkie i zagrożone w skali całego kraju.

Wyjątkowym miejscem na Dolnym Śląsku pod względem występowania nietoperzy jest chłodnia w Cieszkowie. O jej charakterze decyduje nie tylko liczba hibernujących nietoperzy, ale również różnorodność spotykanych tu gatunków. Z tej listy na szczególną uwagę zasługują dwa silnie zagrożone gatunki nietoperzy – nocek duży i mopek.
Jeśli chodzi o inne ssaki, na tym terenie możemy spotkać liczne sarny, jelenie, lisy, muflony czy wiewiórki. Z kolei najrzadszym płazem górskim jest salamandra plamista, która zamieszkuje wilgotne lasy i brzegi potoków, natomiast najbardziej pospolitym gatunkiem jest żaba trawna.

Na terenie Dolnego Śląska występują różne formy ochrony zagrożonych gatunków, należą do nich: ochrona gatunkowa – nakłada na ludzi zakazy m.in. zabijania, okaleczania zwierząt oraz zakaz niszczenia siedlisk oraz Natura 2000 – program mający na celu zachowanie flory i fauny na terenie Unii Europejskiej. Możemy wymienić również obszary objęte ochroną prawną, takie jak rezerwaty przyrody i parki narodowe, pozbawione ingerencji człowieka, wokół których tworzy się strefy ochronne – otuliny.
Na szczególne wyróżnienie w zakresie ochrony zwierząt na terenie Dolnego Śląska zasługują takie organizacje jak Fundacja Albatros, zajmująca się leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt.

Jak widać, tereny Dolnego Śląska charakteryzują się bardzo dużą rozmaitością przyrodniczą i wieloma gatunkami zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Stworzeniom zagraża w dużej mierze rozwój cywilizacji. Człowiek budując swoje miasta, drogi, kopalnie, zakłady przemysłowe wycina coraz większe obszary lasów. Zajmuje tereny, w których wcześniej spokojnie żyły zwierzęta i tym samym ogranicza przestrzeń, która stanowiła miejsce życia i rozmnażania się tych zwierząt.

źródło: przyrodniczo.pl

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.