I prezes Sądu Najwyższego zamraża prace Izby Dyscyplinarnej

Sprawy dyscyplinarne sędziów oraz sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów będą wpływały do sekretariatu I prezesa SN – wynika z zarządzenia I prezes Sądu Najwyższego sędzi Małgorzaty Manowskiej. Wyraża oczekiwanie rychłych „rozwiązań legislacyjnych, umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czwartkowe zarządzenia I prezes SN ukazały się na stronie Sądu Najwyższego. Szerzej poinformował o nich na Twitterze sędzia SN Kamil Zaradkiewicz.

Pierwsze zarządzenie wydano w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 r.

Decyzja podyktowana jest potrzebą „unormowania zasad postępowania w zakresie przechowywania akt sądowych, rejestracji, przydziału spraw sędziom oraz wyznaczania członków składu orzekającego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, których rozpoznawanie znajduje się we właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”.

Z dokumentu wynika, że od momentu podpisania zarządzenia „sprawy, o których mowa w § 1, wpływające do Sądu Najwyższego w okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia przekazywane są, po ich zarejestrowaniu, do Sekretariatu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w którym przechowywane są przez okres obowiązywania niniejszego zarządzenia”.

„Przepisy zarządzenia stosuje się do czasu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2021 r.”

– zaznacza I prezes SN sędzia Małgorzata Manowska.

Dalej czytamy:

„Przepisy zarządzenia stosuje się do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku kończącego postępowanie w sprawie C-204/21 lub wprowadzenia do polskiego porządku prawnego zmian powodujących bezskuteczność postanowienia Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (C-204/21R), jednak nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2021 r.”.

Zaś o biegu spraw, które już trafiły do Izby Dyscyplinarnej, zadecyduje prezes tej Izby lub skład orzekający, do którego zostały przydzielone.

Źródło: niezalezna.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ