Zadziwiające wyniki finansowe czyli jak działa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu?

Rok 2022 to dla wrocławskiego KOWRu dobry rok. Duże zyski dla budżetu Państwa w dobie wysokiej inflacji i zwiększonych wydatków związanych z wojną na Ukrainie to istotny element wspierający polską gospodarkę.

Przypomnijmy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest agencją wykonawczą, która realizuje zadania wynikające bezpośrednio z polityki państwa. Dotyczy to szeroko rozumianej działalności na rzecz wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Oprócz gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, do obszarów działalności KOWR należą również nadzór nad kształtowaniem ustroju rolnego, promocja polskiej żywności, zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych, wsparcie rynków rolnych, implementacja innowacji dla rolnictwa oraz nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego poprzedniczek prawnych: Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych do 30 czerwca 2022 r. przejęto do Zasobu WRSP 4 755 644 ha gruntów, z czego trwale rozdysponowano 3 408 746 ha. W ramach sprzedaży i odpłatnego przekazania rozdysponowano 2 728 974 ha. Nieodpłatnie przekazano uprawnionym podmiotom 679 772 ha gruntów Zasobu, z tego samorządom terytorialnym 60 099 ha, Lasom Państwowym 155 373 ha, kościelnym osobom prawnym 90 377 ha i podmiotom uprawnionym w trybie ustawy Prawo wodne 245 166 ha.

Stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 30 czerwca 2022 r. wynosił ogółem 1 346 898 ha, z czego grunty znajdujące się w dzierżawie stanowiły 1 082 334 ha, w trwałym zarządzie 17 399 ha, użytkowaniu wieczystym 52 521 ha, dożywotnim użytkowaniu 2 098 ha, bezumownym użytkowaniu 7 395 ha. Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP nie posiadających kwalifikacji sposobu rozdysponowania wynosiła 155 294 ha, a powierzchnia gruntów obcych w Zasobie WRSP (tj. gruntów, które z mocy prawa przeszły w gestię innych podmiotów, lecz pozostają w ewidencji Zasobu do czasu ich protokólarnego przekazania tym podmiotom) wynosiła 29 282 ha. Stan Zasobu WRSP po odjęciu gruntów obcych wynosił 1 317 616 ha.

Corocznie w Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu przeprowadzanych jest blisko 700 przetargów na dzierżawę gruntów. W ostatnich latach skupiono szczególną uwagę nie na ilość, ale na efektywność przetargów. Dzięki temu Oddział Terenowy we Wrocławiu w sposób znaczący zmniejszył powierzchnię gruntów niezagospodarowanych i wynik ten jest najlepszy spośród wszystkich oddziałów. Duże zaangażowanie pracowników i nowoczesne modele zarządzania spowodowały znaczne zmniejszenie powierzchni gruntów niezagospodarowanych. Nieruchomości rolne w formie dzierżawy, głównie w przetargach ofert pisemnych, trafiły do dolnośląskich rolników. Przetargi ofertowe to najkorzystniejsza dla rolników forma dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ponieważ czynsze są określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nie występuje licytacja, a grunty trafiają do rolników, których oferty oceniane są na podstawie takich samych 5 kryteriów obowiązujących na terenie całego kraju i jednego dobrowolnego uzgodnionego z terenową radą społeczną. Czynsze w tego rodzaju przetargach są niższe niż uzyskiwane na wolnym rynku, co w sposób znaczący wpływa na wsparcie rodzinnych gospodarstw rolnych.

O wiele bardziej zauważalny jest wzrost skuteczności przetargów na sprzedaż nieruchomości, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba przetargów rozstrzygniętych zwiększyła się co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży. Wartym podkreślenia jest fakt, że rzadkością jest sprzedaż gruntów o znacznej powierzchni, a prace skupiają się na uporządkowywaniu zasobu i trwałym rozdysponowywaniu gruntów o powierzchni do 2 hektarów.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oprócz dzierżawy czy sprzedaży wspomnianych gruntów prowadzi także sprzedaż nieruchomości zabytkowych. Są to unikalne na skalę całego kraju zespoły pałacowe i dworskie. Oferta jest systematycznie publikowana z myślą o inwestorach, którzy chcą przekształcić obiekty historyczne w nowoczesne projekty inwestycyjne z zachowaniem ich zabytkowego charakteru oraz wartości historyczno-kulturowej. Dodatkowym atutem tych nieruchomości jest ich otoczenie, które stanowią zazwyczaj przepiękne zabytkowe parki na dużych areałach oraz przypałacowe zabudowania folwarczne.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dysponuje największą w Europie Środkowo-Wschodniej ofertą atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, które są doskonałe z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Na tych terenach powstają strefy ekonomiczne parki technologiczne, parki przemysłowe, duże centra logistyczne, motoryzacyjne, handlowe, biznesowe, a także inwestycje typowo deweloperskie pod nowoczesne osiedla mieszkaniowe. W zasobie znajdują się doskonale położone grunty inwestycyjne, a na terenie Dolnego Śląska najbardziej atrakcyjne lokalizacje znajdują się na Bielanach Wrocławskich, Środzie Śląskiej, Miękini, Jaworze czy też w Lubinie. To na terenach zakupionych od KOWRu (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych) powstały strefy gospodarcze, funkcjonują na nich zarówno globalne koncerny, jak również średnie oraz małe przedsiębiorstwa. Podstawowym atutem tych gruntów jest bliskie sąsiedztwo centrów badawczo-rozwojowych oraz usytuowanie nieopodal najważniejszych w regionie węzłów komunikacyjnych. Jeśli chodzi o procedurę kupna terenu inwestycyjnego, to są one dostępne w przetargach nieograniczonych czyli może w nich wziąć udział zarówno osoba prywatna jak i przedsiębiorstwo.

Należy podkreślić, że dzięki dobremu zarządzaniu sprzedażą, dzierżawą i gospodarowaniem mieniem Zasobu, przychody własne KOWR OT we Wrocławiu na przełomie ostatniego roku wyniosły ponad 260 milionów złotych dla budżetu państwa.

KOWR oprócz sprzedaży i dzierżawy wspiera rozwój Polski lokalnej poprzez nieodpłatne przekazywanie gruntów oraz udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na rzecz samorządów. Przekazywane na rzecz samorządów tereny są zagospodarowywane jako inwestycje pożytku publicznego czyli m.in. drogi, szkoły, przedszkola, żłobki, boiska, świetlice wiejskie a także szpitale.

Natomiast pomoc finansowa jest przekazywana gminom i spółdzielniom mieszkaniowym wyłącznie na pokrycie kosztów budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

KOWR realizuje także szereg aktywności związanych z promocją żywności i zwiększaniem konkurencyjności polskich produktów na rynkach krajowych i zagranicznych. We współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są działania promujące „PRODUKT POLSKI” czy „Solidarni z Rolnikami”. Celem tych działań jest wzmocnienie patriotyzmu konsumenckiego, czego efektem bezpośrednim jest wsparcie polskiej gospodarki i lokalnych wytwórców. Tego typu kampanie służą edukacji społecznej na temat zasadności wyboru produktów lokalnych, tradycyjnych, z oznaczeniami krajowymi i są również elementem strategii od pola do stołu. Jednym z flagowych projektów jest również ogólnopolski konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich o nazwie „BITWA REGIONÓW” realizowany w tym roku na PIKNIKACH Z PRODUKTEM POLSKIM do rokrocznie zgłasza się kilkaset kół z całego kraju. W promocję polskiej żywności wpisują się również działania zagraniczne takie jak udziały w międzynarodowych targach rolno-spożywczych, na których KOWR występuje w roli ambasadora polskich producentów żywności organizując punkty informacyjno-promocyjne oraz uczestnicząc w rozmowach biznesowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj