Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

urna.jpg

Od piątku 1 września aż do 12 października wyborcy będą mogli składać wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi oddanie głosu w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej.

Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek – z własnoręcznym podpisem – o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy od 1 września do 12 października. Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożył wniosek.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

PKW przypomina, by zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca, który w czasie wyborów będzie przebywał poza miejscem zameldowania może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Od 1 września do 12 października wnioski o zmianę miejsca głosowania będę mogli składać również żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, aby wziąć udział w głosowaniu, powinien złożyć w terminie od 1 września do 12 października wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj