Dlaczego warto przystąpić do LGD

Dlaczego warto przystąpić do Lokalnej Grupy Działania (zwanej w skrócie LGD)? Dlaczego warto być członkiem LGD?

Po pierwsze przynależność do LGD umożliwia realny wpływ na kierunek działania LGD i na to, w jaki sposób zostaną zagospodarowane unijne fundusze przeznaczone dla danego obszaru, objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Przynależność do LGD oznacza przynależność do, można powiedzieć, elitarnej grupy osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy na danym obszarze.

Ponadto, to także dostęp do informacji z pierwszej ręki, udział we wspólnych spotkaniach, w dyskusjach, szkoleniach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym. Kolejna korzyść, związana z przynależnością do LGD, to również możliwość bezpłatnego podnoszenia umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, podróżach studyjnych i konferencjach zarówno tych organizowanych przez LGD jak i tych, na które LGD jest bezpłatnie zapraszana.

Członkowstwo w LGD umożliwia dostęp do bieżących informacji o dofinansowaniu z pierwszej ręki i pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie, głownie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w programie Leader objętym PROW 2014-2020.

Warto jeszcze wspomnieć, kto może zostać członkiem LGD? Do LGD mogą przystąpić osoby fizyczne, tj. mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, osoby prawne (firmy, instytucje, samorządy, stowarzyszenia itp.) oraz organizacje nieposiadające osobowości prawnej np. Kółka Gospodyń Wiejskich, zarówno z terenu gmin wchodzących w skład LGD, jak i spoza tego terenu, które chcą w sposób rzeczywisty i zgodny pracować na rzecz wielowymiarowego rozwoju rodzimego obszaru.

Co zrobić, aby zostać członkiem LGD? Nieodzowne jest zapoznanie się ze statutem LGD, regulaminem funkcjonowania rady LGD oraz LSR, które dostępne są zazwyczaj na stronie wszystkich działających w Polsce LGD. W chwili obecnej działają w Polsce 292 LGD (źródło: dane MRIRW). Następnie ze strony internetowej konkretnego LGD należy pobrać i wypełnić druk deklaracji członkowskiej, po czym dostarczyć przedmiotowy dokument wraz z dowodem wpłaty składki za rok bieżący, pocztą lub osobiście, do biura LGD. Osoby fizyczne, poza deklaracją członkowską, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia o zamieszkiwaniu na obszarze danego LGD i przynależności do ww. sektorów.

Niektóre, a właściwie większość LGD, żąda rekomendacji dla członkostwa od sprawdzonych podmiotów, zaangażowanych w realizacje LSR. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia, który przyjmuje nowych członków w drodze uchwały.

Członkostwo w LGD wiąże się z uiszczeniem rocznych składek, których wysokość nie jest regulowana odgórnie. Najwyższe składki, jako założyciele i członkowie, płacą gminy. Wysokość tych wpłat zależy od ilości mieszkańców zameldowanych na terenie danej gminy (obecnie najczęściej 2 – 3 zł od mieszkańca). Najniższe składki wpłacają osoby fizyczne, wyższe osoby prawne.

Reasumując, przynależność do LGD umożliwia realny wpływ na kierunek działania LGD i na to, w jaki sposób zostaną zagospodarowane unijne fundusze przeznaczone dla danego terenu. Przynależność do LGD oznacza udział we wspólnych spotkaniach, w dyskusjach, szkoleniach itp. Przynależność do LGD to również możliwość bezpłatnego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. I najważniejsza kwestia, to dostęp do bieżących informacji o dofinansowaniu z pierwszej ręki i fachowa, merytoryczna pomoc przy pisaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie projektów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj