dr Marek Oktaba -prezes

 

Życiorys 

 Urodziłem się w roku 1957 w Tomaszowie Lubelskim. Mieszkam we Wrocławiu. Jestem żonaty, mam czwórkę dzieci.  

 W latach 1976 – 1981 studiowałem architekturę na Politechnice Wrocławskiej O roku 1982 nieprzerwanie pracuję w zawodzie architekta, od kilku ostatnich lat jako jednoosobowa firma zlokalizowana we własnym domu. Wśród wykonanych przez mnie projektów są liczne budynki mieszkalne i usługowe, a także obiekty pomocy społecznej, w tym schroniska dla bezdomnych i domy pomocy społecznej. Zajmowałem się rewaloryzacją budownictwa zabytkowego, w tym zespołu klasztornego w Henrykowie oraz szeregu kamienic i dworów. Kilka moich realizacji powstało we współautorstwie z arch. Stefanem Bigdą; są to m.in.: kościół w Zielonej Górze przy ul. Źródlanej, budynek Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przy ul. Kopernika, aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy pl. Katedralnym, oraz gimnazjum w Kostrzynie n/Odrą przy ul. Reja.  Obecnie jestem słuchaczem studium doktoranckiego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. 

W latach 1983 – 1991 studiowałem na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; moja praca magisterska pisana była z filozofii społecznej i poświęcona koncepcji własności u Mahatmy Gandhiego. W 1978 oraz w 1981 podczas letnich wakacji pracowałem jako woluntariusz w Kalkucie u Matki Teresy i od tego czasu stale działam w Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. Część doświadczeń związanych z pomocą rozwojową dla Afryki opisałem w wydanej w roku 2014 książce „Przywrócić nadzieję” (we współautorstwie z ks. Romanem Rusinkiem SAC, wydawnictwo „Apostolicum” w Ząbkach). 

W roku 1981 byłem jednym z członków- założycieli Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i nieprzerwanie działam w tym stowarzyszeniu na zasadzie nieodpłatnie angażującego się społecznika. Obecnie jestem członkiem Zarządu Głównego, a także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła Wrocławskiego. Jestem również reprezentantem tego stowarzyszenia w European Anti Poverty Network. W szczególny sposób interesuję się zagadnieniami pracy socjalnej wśród bezdomnych, polityką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz formacją duchową. Równocześnie, zajmuję się inwestycjami budowlanymi oraz zagadnieniami standardów budownictwa sektora pomocy społecznej.  

W 1980 byłem jednym z członków- założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Wrocławskiej, zaś w latach osiemdziesiątych byłem zaangażowany w podziemnym ruchu wydawniczym. Od lat angażuję się na rzecz społeczności lokalnej. Jestem też prezesem stowarzyszenia Dolnośląski Instytut Korfantego mającego ambicje propagowania myśli chrześcijańsko demokratycznej. W roku 2011 zostałem też jednym z członków- założycieli Instytutu Karola Wojtyły- Fundacja Naukowa, pragnącej rozwijać badania i działania popularyzacyjne myśli personalistycznej Karola Wojtyły. Jestem również członkiem Towarzystwa im. Edyty Stein.  

Kontakt: marek.oktaba@pwr.edu.pl