Do 31 marca trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA

W 2019 roku po raz jedenasty zostanie przyznana Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA. Zostanie nią uhonorowany twórca dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wniósł wkład w rozwój dolnośląskiej kultury lub promował nasz region w Polsce i za granicą.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody występuje Kapituła, w skład której wchodzą m.in. Przewodniczący Sejmiku, Członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za działania w sektorze kultury i Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji SWD. Kandydatów może zgłaszać m.in. Przewodniczący Kapituły, jej poszczególni członkowie, grupa co najmniej 5 Radnych Województwa, grupa co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska, instytucje kultury lub środowiska twórcze. Wysokość nagrody wynosi 20 000 zł (dla osoby fizycznej) lub do 100 000 złotych (dla osoby prawnej bądź jednostki nie posiadającej osobowości prawnej). Wnioski można składać do 31 marca 2019 roku w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Regulamin

Regulamin przyznawania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

§ 1. Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zwaną dalej Nagrodą, ustanawia się dla uhonorowania twórcy, dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wnosi wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska, promując region w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczynia się do dynamizowania życia kulturalnego i kształ¬towania tożsamości regionalnej.

§ 2. 1. Nagroda ma charakter doroczny i jest przyznawana osobie fizycznej oraz osobie prawnej lub jednostce nie posiadającej osobowości prawnej (instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia i związki artystyczne lub twórcze, szkoły artystyczne).
2. Nagroda przyznawana jest przez Sejmik, w drodze uchwały.

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody występuje Kapituła Nagrody.
2. W skład Kapituły wchodzą:
1) Przewodniczący Kapituły – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
2) Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
3) Przewodniczący Klubów Radnych Województwa Dolnośląskiego,
4) Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji,
5) Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za działania w sektorze kultury,
6) Ekspert z dziedziny, w której Nagroda jest przyzwana, w zależności od uznania Przewodniczącego Kapituły.

§ 4. 1. Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez:
1) poszczególnych członków Kapituły,
2) grupę co najmniej 5 radnych Województwa Dolnośląskiego,
3) grupę co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska,
4) organy administracji rządowej,
5) organy administracji samorządowej,
6) instytucje kultury,
7) związki lub stowarzyszeni zawodowe, twórcze i kulturalne,
8) środowiska twórcze,
9) uczelnie i wyższe szkoły artystyczne.
2. Zgłoszenie kandydatury następuje z chwilą złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem we wskazanej przez Marszałka komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w terminie do dnia 31 marca danego roku. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Kapituła dokonuje oceny wszystkich kandydatur, a następnie zwykłą większością głosów wyłania jednego kandydata, którego następnie przedstawia Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. 1. Nagroda ma charakter finansowy.
2. Nagroda dla osoby fizycznej wynosi do 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł), zaś dla osoby prawnej bądź jednostki nie posiadającej osobowości prawnej do 100 000 zł. (sto tysięcy zł).
2. Wysokość nagrody ustala corocznie Kapituła Nagrody.
3. Finansowanie Nagrody zabezpiecza się w budżecie województwa dolnośląskiego, dział 92.

§ 6. 1. Nagroda jest wręczana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na Sesji Sejmiku.
2. Przedstawiciel kapituły, przed wręczeniem Nagrody, odczytuje laudację charakteryzującą zasługi i osiągnięcia kandydata, przygotowaną przez wnioskodawcę.

§ 7. Informację o Laureacie Nagrody podaje się do publicznej wiadomości.

§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną procedury przyznawania Nagrody prowadzi wskazana przez Marszałka komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z właściwym merytorycznie Wydziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.