Przedsiębiorstwa a obowiązki środowiskowe w zakresie gospodarki odpadami

Najlepszym scenariuszem było by, gdyby przedsiębiorstwa w ogóle nie produkowały odpadów, a przynajmniej starały się ograniczać ich ilość, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko podczas wytwarzania produktów. Nie mniej jednak, według ustawy, przedsiębiorca jest zobowiązany do zredukowania ilości odpadów lub jeśli to możliwe całkowitego nie wytwarzania ich. Każda firma, która produkuje odpady ma obowiązek ich prawidłowe zagospodarowanie. Przede wszystkim każdy odpad, jeśli nie udało się zapobiec jego powstaniu, musi być odnotowany i wpisany do ewidencji ilościowej oraz jakościowej. Wyłączone z tego są przedsiębiorstwa, które tworzą odpady jedynie związane z bytowaniem pracowników czy klientów, czyli odpady komunalne.

Odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności są regulowane zupełnie innymi obowiązkami prawnymi. Każde przedsiębiorstwo ma odmienną specyfikę pracy i tworzyć może inne produkty. W związku z tym, odpady produkowane w danej firmie na początku należy zakwalifikować do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju. Odpady w pierwszej kolejności powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstania. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, dlatego oczywistym jest, że większość odpadów musi być magazynowane, zanim zostaną oddane odpowiedniej firmie zajmującej się nimi. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. Bardzo ważnym jest aby było to wykonywane zgodnie z regułami ochrony środowiska ale nie tylko. Poprzez odpowiednie magazynowanie możemy uzyskać większą ilość odpadów, które będą mogły zostać poddane recyklingowi, dzięki podniesieniu efektywności sortowania. Osoby nieuprawnione nie powinny mieć dostępu do magazynowanych odpadów, zatem ważnym jest by wszystkie odpady były odpowiednio zabezpieczone oraz jednoznacznie oznakowane i opisane.

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie jest zagadnieniem obszernym i skomplikowanym prawnie. Nawet właściciele niewielkich firm mają do spełnienia szereg obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych. Nieprzestrzeganie przepisów skutkować może zastosowaniem kar finansowych, ale również wstrzymaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła specjalny poradnik dla firm dotyczący gospodarki odpadami, w tymże poradniku również podają, jakie korzyści wynikają z uporządkowania gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. Jak piszą, można je podzielić na kilka grup, w tym:

  1. ograniczenie zużycia surowców pierwotnych,

  2. obniżenie kosztów pozyskiwania surowców do produkcji, kosztów zużycia energii oraz kosztów transportu surowców,

  3. eliminacja opłat i kar z tytułu nieprawidłowego postępowania z odpadami,

  4. przyjazny środowisku wizerunek firmy,

  5. wzrost konkurencyjności rynkowej firmy,

  6. poprawa warunków pracy i zwiększenie bezpieczeństwa ludzi,

  7. podniesienie świadomości ekologicznej pracowników,

  8. utrwalenie podejścia do odpadów jako surowców wtórnych, przydatnych do wykorzystania,

  9. przygotowanie firmy do wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 14001 i ISO 18000 oraz EMAS,

  10. dostęp przedsiębiorstwa do funduszy pomocowych (warunkiem uzyskania dotacji jest m.in. wywiązywanie się z zobowiązań środowiskowych).

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.