Składowisko odpadów jako czynnik zagrożenia środowiska

Produkt, który już nie spełnia swojej funkcji, jest zniszczony bądź po prostu już nie jest używany zwykle trafia do śmietnika, aby następnie znaleźć się na wysypisku śmieci.

Składowiska odpadów nie są dobre dla środowiska, ponieważ naruszają naturalny obieg materii, zmniejszają runo leśne, zanieczyszczają glebę, wody powierzchniowe i podziemne, a także powietrze atmosferyczne gazami i pyłami. Powodują nadmierny rozwój gryzoni, ptactwa, owadów – zagrożenie epidemiologiczne. Jednym słowem można powiedzieć, że przyczyniają się do degradacji środowiska.

Jednym z podstawowych problemów, jakie stwarzają wysypiska śmieci są odcieki, które powstają w skutek deszczy padających na składowane odpady oraz procesy gnilne, które tworzą się w warstwach odpadów. Mogą być zagrożeniem dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Odcieki w swoim składzie mogą zawierać metale ciężkie, kationy alkaliczne, kationy wapniowy, kation magnezowy, aniony. Na szczęście profesjonalne wysypiska śmieci posiadają już nowoczesne metody zabezpieczające, w postaci systemów ujmowania odcieków. Gorzej sprawa wygląda na nielegalnych wysypiskach, gdzie te wszystkie szkodliwe substancje mogą swobodnie wnikać go gleby.

Składowiska odpadów są sprawcami zanieczyszczenia gleby i są najtrudniejsze do usunięcia. Może to skutkować nawet skażeniem gleb metalami ciężkimi, związkami siarki i fluoru. Kolejnym problemem są mikroorganizmy przedostające się do gleby, takie jak niebezpieczne bakterie czy grzyby. Zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi ma miejsce w ok. 50 metrowym pasie przydrożnym.

Pochodną skażenia gleb jest skażenie roślin, ponieważ one poprzez system korzeniowy pobierają z podłoża związki toksyczne. Niejednokrotnie mieszkańcy domów sąsiadujących z wysypiskiem skarżą się na słabą wegetację roślin.

Powietrze również nie pozostaje bez uszczerbku, bowiem wysypisko spowodować powstanie fizycznego i chemicznego zanieczyszczenia powietrza, czyli pyłów i gazów. Wokół wysypiska występuje także silne stężenie substancji o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Obecność odorów na terenie wysypiska związana jest z zachodzącymi tam procesami gnilnymi substancji białkowych oraz procesami wytwarzania biogazu. Z uwagi na ochronę środowiska i względy bezpieczeństwa określenie stężenia składników biogazów w powietrzu jest bardzo istotne. Jeśli dochodzi do zbyt dużego stężenia metanu to zachodzi niebezpieczeństwo jego samozapłonu.

Ogromnym problemem ówczesnych czasów są nielegalne wysypiska śmieci. Problemem, który one stwarzają, oprócz niekontrolowanego zanieczyszczania środowiska, są również pożary, które są nagminne, szczególnie jeśli chodzi o szklane butelki w czasie letnich upałów. Statystyki mówią, że w roku 2018 w Polsce odpady płoną co drugi dzień. Ludzie chcąc zaoszczędzić na śmieciach, porzucają je byle gdzie, nie myśląc o konsekwencjach. Nielegalne wysypiska w lasach i na łąkach zmniejszają też tereny życia dzikich zwierząt i roślin. Niestety, jak podają specjaliści dzisiaj proceder nielegalnego wywozu wszelkiego rodzaju odpadów jest wybitnie dochodowy, a w dodatku trudno go kontrolować.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ