Poseł Jędrysek: Program PRoGeO wypełnia zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa RP

Minęło już dwa lata od przyjęcia przez Radę Ministrów “Programu Rozpoznawania Geologicznego Oceanów” (PRoGeO). Nadrzędnym celem są prace badawcze dna oceanicznego, zwłaszcza struktur złożowych w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji agend ONZ-towskich.

Inicjatorem Programu PRoGeO jest prof. Mariusz Orion Jędrysek. Będzie on wykonywany do 2033 roku. Okres jego realizacji jest zgodny z perspektywą czasową określoną w Polityce Surowcowej Państwa, co ważne – Program – wypełnia zadania w zakresie zarówno obronności i bezpieczeństwa państwa, jak i ochrony środowiska i rozwoju gospodarki w dziedzinie gospodarki zasobami surowców.

Program PRoGeO pozwoli na podjęcie działań takich jak: pozyskiwanie praw do działek dna oceanicznego i występujących w nich złóż kopalin, w szczególności będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ; budowę lub przebudowę przynajmniej jednego statku badawczego, oprzyrządowania i rozwiązań technicznych, w szczególności w oparciu o własne rozwiązania technologiczne; poszukiwanie, rozpoznawanie i udokumentowanie złóż kopalin den oceanicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz prowadzenie badań im towarzyszących, także w strefach szelfowych i polarnych, w szczególności będących w jurysdykcji ONZ; opracowanie i zastosowanie optymalnych technologii wydobywania złóż kopalin z dna oceanicznego oraz ich przeróbki.

Ogromnym znaczeniem dla Polski będzie rozwój współpracy międzynarodowej i wzrost znaczenia naszego kraju w zrównoważonej gospodarce i ochronie dziedzictwa ludzkości oceanów i stref polarnych, zaznacza prof. Jędrysek.

Zgodnie z przyjętą polityką liczymy na pozyskanie koncesji dla Polski na eksplorację obszarów konkrecjonośnych, administrowanych przez MODM (ONZ) oraz rozpoznanie i klasyfikacja zgodne ze standardami międzynarodowymi złóż, w tym hydrotermalnych masywnych siarczków, konkrecji polimetalicznych, naskorupień kobaltonośnych.

Jakie jest znaczenie Programu PRoGeO dla Polski?

Istotne jest to, że PRoGeO wpisuje się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, politykę morską, w obszary środowiskowe, jak i zarządzanie zasobami geologicznymi. Program obejmuje również reindustrializację.

PRoGeO, to przede wszystkim: surowce dla przemysłu, zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce, pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło ziemi, także pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa.

W Programie dużo uwagi poświęcono PMRP czyli “Polityce morskiej RP do roku 2020” ale też z perspektywą do 2030 roku.

PODZIEL SIĘ