Jakość powietrza polskich miast na Dolnym Śląsku – Trzebnica

W Polsce istnieje obowiązek ostrzegania o podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, gdy wartość stężenia dobowego dla cząstek PM10 wynosi 200 μg/m3 – jest to tzw. poziom informowania. Oznacza to, że w naszym kraju obowiązek informowania występuje dopiero po 4-krotnym przekroczeniu normy określonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). [alarmsmogowy.pl]

Trzebnica położona jest we wschodniej części Wzgórz Trzebnickich,  w odległości około 30 km od centrum Wrocławia w kierunku północno-zachodnim. Gmina zajmuje powierzchnie 200 km², liczy 23 711 mieszkańców a gęstość zaludnienia wynosi 118 os/km2.

Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połączenie ang. słów smoke (dym) i fog (mgła). W języku polskim na określenie tego zjawiska był przez pewien czas stosowany odpowiednik „dymgła”, sztucznie utworzony na wzór terminu angielskiego.

Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który wykonuje coroczną ocenę powietrza na terenie gminy, występują tam przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. W szczególności dochodzi do przekroczenia następujących dopuszczalnych stężeń dla pyłu zawieszonego PM10, arsenu, bezno(α)pirenu i ponadnormatywne stężenia ozonu. Głównym sprawcą pyłów PM10 są emisje napływowe spoza gminy, ale również i zlokalizowane na jej terenie.  Jak się można domyśleć, najbardziej nasilony jest ich wzrost w miesiącach zimowych, co jest związane ze spalaniem paliw stałych w celach grzewczych, a także częściowo z wstępującymi niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi.

Indywidualne gospodarstwa domowe, chcące się ogrzać, palą najczęściej węglem, bądź innymi szkodliwymi produktami, co powoduje największą produkcję niebezpiecznych dla człowieka pyłów PM10. Transport drogowy również jest za to w dużym stopniu odpowiedzialny.  Podobnie sytuacja wygląda ze wzrostem występowania wysokich stężeń bezno(a)pirenu. Jeśli chodzi o przekroczenie stężenia ozonu, jego wzrost wykazują największe wartości w miesiącach letnich. Jest to spowodowane głównie intensywnym promieniowaniem słonecznym oraz wysoką temperaturą.

Według informacji zebranych przez firmę Consus Carbon Engineering Sp. z o.o., na zlecenie Gminy Wrocław, emisja ze źródeł na terenie gminy ma duże znaczenie dla występowania przekroczeń, ze względu, na:

  • stosowanie przestarzałych instalacji niewielkiej mocy o niskiej sprawności;
  • duży udział ogrzewania indywidualnego węglowego;
  • zła i nie dostosowana, jakość paliw do rodzaju kotła;
  • niski stan świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza;
  • niską stopa życia części społeczeństwa – spalanie paliwa gorszej, jakości lub odpadów;
  • wzmożony ruch samochodowy, tworzenie się zatorów na drogach

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: hbip.trzebnica.pl/ pl.wikipedia.org/alarmsmogowy.pl

PODZIEL SIĘ