Wrocław: spór o „Funduszu Rozwoju Osiedli”. Radny Mieszkała odpowiada na zarzuty urzędników

rada-wroclaw_1.jpg
sesja RM

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Wrocławia zaproponował utworzenie „Funduszu Rozwoju Osiedli. Najważniejsze postulaty wynikające z projektu uchwały to coroczne przeznaczanie 1% budżetu miasta na tworzenie budżetów inwestycyjnych w ramach rad osiedlowych, co oznacza skierowanie do osiedli, co roku ponad 40 milinów złotych. Dzięki temu od lat postulowane inwestycje i rozwiązania będą mogły być  realizowane w ramach osiedli. Według radnych  postulowane zmiany odbudują rolę i znaczenie Rad Osiedli, jako pełnoprawnego partnera we współrządzeniu miastem.

Czy radni uchwalą specjalne zasady finansowania rad osiedlowych ?

W poniedziałek do radnych wpłynęła opinia prawników z urzędu miasta w której  to prawnicy krytykują zapisy uchwały. W  konsekwencji stwierdzając, że uchwała nie powinna być przyjęta. 

Publikujemy odpowiedz radnego dr Krystiana Mieszkały :

„Bezsporna jest możliwość tworzenia przez gminy jednostek pomocniczych, co oznacza również kompetencje organów gminy do regulowania wewnętrznych zasad funkcjonowania rad osiedlowych. Nie ulega wątpliwości, że rada gminy może uregulować zasady udziału rad osiedlowych w decydowaniu o konkretnych inwestycjach dokonywanych na osiedlach.

Z autorem opinii można się zgodzić tylko w zakresie błędu w podstawie prawnej. Jednakże, ten błąd zostanie usunięty w drodze autopoprawki. Błędna podstawa prawna nie może być bowiem podstawą do negowania zasadności i legalności projektu. Dodam, że w orzecznictwie błąd co do podstawy prawnej nie jest wystarczającym argumentem do uchylenia uchwały.

Projekt radnych PiS reguluje procedurę aktywnego wpływania radnych na inwestycje dokonywane we własnych osiedlach. Intencją wnioskodawcy nie jest tworzenie formalnie wyodrębnionego w ramach budżetu funduszu. Użyta nazwa „fundusz” jest nazwą roboczą nie odnoszącą się do definicji z zakresu ustawy o finansach publicznych. Projekt wyraźnie stanowi, że rady osiedli nie otrzymują środków budżetowych oraz, że nie dotyczy on formalnej konstrukcji budżetu. Intencją wnioskodawcy jest zabezpieczenie rad osiedlowych przed arbitralną procedurą decydowania przez Prezydenta o inwestycjach dokonywanych na osiedlach. Inaczej mówiąc, uchwała jest aktem regulującym zasady partycypowania jednostek pomocniczych w decyzjach o inwestycjach i nie ma wpływu na konstrukcję budżetu. Zatem, uwagi biura prawnego są bezzasadne i wynikają z niezrozumienia istoty uchwały.

Również zasady wykładni systemowej nakazują odpowiednie stosowanie uchwały zgodnie z aktem wyższego rzędu, czyli z ustawą o finansach publicznych. Tak przeprowadzony proces stosowania prawa wykluczy wszystkie sprzeczności.

Biuro prawne słusznie zauważyło podobieństwo do obecnie istniejącego sytemu kart inwestycyjnych, ponieważ projekt ma funkcjonować na podobnych zasadach, ale z eliminacją jego patologicznych aspektów. Warto nadmienić, że projekt zabezpiecza rady osiedlowe przed uznaniowością urzędników, ponieważ wymusza na władzach Wrocławia uwzględnianie projektów zgłaszanych przez radnych w planowanych inwestycjach.

Szczególnie dziwą uwagi poczynione w punkcie nr 3, gdzie biuro prawne podnosi naruszenie zasad uchwalania budżetu. Jeszcze raz podkreślę, że uchwała nie skutkuje formalnym wyodrębnieniem w ramach budżetu. Projekt uchwały zobowiązuje tylko Prezydenta do zabezpieczenia kwot w ramach wydatków inwestycyjnych na cele wskazane przez radnych. Nie wymaga to formalnie wyodrębnienia „funduszu”, ale z pewnością wymaga odrobiny dobrej woli Prezydenta.

Uchwała wyraźnie zakłada, że środkami dysponuje Prezydent. Zatem, to organ wykonawczy odpowiada za należyte przeprowadzenie konkursów. Należy jeszcze raz podkreślić, że rady osiedlowe nie będą dysponentem środków publicznych. Zatem zarzut, że uchwała narusza przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie jest zasadny. Radni składają tylko propozycje pożądanych inwestycji!

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ