Ogólnopolska Konwencja Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNYCH

foto: udostępnione przez P. Hałaczkiewicz

 

Bezpartyjni, to otwarty na inicjatywy społeczne, ruch samorządowy. Tworzą go pracujący na rzecz społeczności lokalnych samorządowcy, dla których nadrzędną zasadą jest niezależność gmin, miast i regionów, szacunek dla indywidualnych potrzeb naszych społeczności oraz brak konieczności podporządkowania się odgórnym wytycznym. Jesteśmy ruchem wolnych ludzi, którzy w codziennej pracy nie potrzebują partyjnej struktury i ograniczeń narzucanych przez centralne komitety.

Preambuła, czyli dlaczego

Widmo wojny polsko-polskiej krąży nad krajem. System polityczny III RP nie jest w stanie wytworzyć choćby minimum obszarów dobra wspólnego, co do którego zgadzają się politycy. Infekowani tą wojną obywatele dochodzą do takiego poziomu konfliktu społecznego, który grozi państwu. Stawia bowiem pod znakiem zapytania integralność Polski jako wspólnoty. Widząc, że proces ten się pogłębia deklarujemy cele naszej inicjatywy i zapraszamy do przyłączenia się do niej wszystkich ludzi dobrej woli. Skoro szkodliwy system polityczny nie chce, i nie może, zmienić się od wewnątrz musimy go zmienić od zewnątrz, w ramach oddolnej inicjatywy. Oto jak chcemy to zrobić:

Deklaracja programowa Ruchu Samorządowego „Bezpartyjni”

My, (samorządowcy) zgromadzeni na I Kongresie Ruchu Samorządowego „Bezpartyjni”,

w imieniu lokalnych społeczności, którym służymy,

w trosce o dalszy rozwój Rzeczypospolitej samorządowej i społeczeństwa obywatelskiego

przedstawiamy główne zasady programowe. Chcemy je realizować i stworzyć wokół nich szeroką koalicję wszystkich, którym zależy na przyszłość ich małych ojczyzn.

Głównym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie samorząd terytorialny jest jego ustrojowe usytuowanie wobec działań państwa, które wspólnie tworzy pełnię obszaru działań publicznych. Pragnąc stworzyć jak najszerszą koalicję wspólnych wartości w tych relacjach deklarujemy zasady, które staną się w późniejszym etapie źródłem konkretnych propozycji programowych.

Naszym dążeniem jest określenie właściwej roli samorządu terytorialnego w strukturze ustrojowej Państwa w oparciu o pięć podstawowych zasad:

  • Partycypacji,
  • Pomocniczości,
  • Samostanowienia,
  • Solidarności,
  • Bezpartyjności

Zasada Partycypacji musi przyświecać takim zmianom ustrojowym, dzięki którym przedstawiciele samorządu terytorialnego wszystkich szczebli otrzymają prawo decydowania i prawo głosu w sprawach fundamentalnych dla rozwoju regionów Polski – ich małych ojczyzn. Dzięki tej zasadzie mają być wprowadzone rozwiązania umożliwiające większy udział w podejmowaniu decyzji społeczności lokalnych  i ich przedstawicieli.

Wprowadzenie w życie zasady Pomocniczości musi skutkować pozostawieniem w kompetencjach administracji rządowej wyłącznie tych funkcji, które nie mogą być w sposób właściwy wykonywane na szczeblu lokalnym. Wszystkie pozostałe kompetencje powinny zostać przekazane samorządowi terytorialnemu.

III. 

Zasada Samostanowienia musi wyrażać prawo do samodzielności finansów i zarządzania majątkiem własnym oraz prowadzenia polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. Zasada ta musi również obowiązywać przy wyborze własnej drogi realizacji zadań zleconych samorządom przez Państwo.

Zasada Solidarności musi być stosowana wobec regionów w strukturalnie gorszej sytuacji oraz grup społeczności lokalnych, zagrożonych wykluczeniem. Jest to jednoznaczne z dalszym prowadzeniem polityki zrównoważonego rozwoju oraz wyrównywania szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

Zasada Bezpartyjności powinna spowodować zakończenie nierównego traktowania partii politycznych względem obywatelskich i społecznych inicjatyw. Byty  partyjne wyposażone w publiczne środki pochodzące z systemu finansowania partii uzyskują w wyborach do samorządu niesprawiedliwą przewagę nad lokalnymi koalicjami bezpartyjnych mieszkańców, zaś po wyborach ich obecność infekuje samorząd, na którego teren przenoszą się wyniszczające konflikty partyjnej wojny polsko-polskiej.

Wzywamy naszych naturalnych sojuszników, czyli przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego małych ojczyzn do przyłączenia się do naszej koalicji i współpracy z liderami naszego Ruchu. Chcemy wspólnie konstruować listy wyborcze oraz reprezentację naszych środowisk w działaniach samorządu terytorialnego na swoim terenie. Zapraszamy wszystkie lokalne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, społeczników i przedsiębiorców do stworzenia szerokiej koalicji reprezentantów lokalnej społeczności.

Wzywamy wszystkich niezależnych i bezpartyjnych samorządowców do tworzenia koalicji wyborczych do wyborów samorządowych z postulatami opracowanymi lokalnie wokół proponowanych w niniejszej deklaracji zasad. Wzywamy do formowania szerokich, obywatelskich koalicji zawierających reprezentantów wszystkich aktywnych lokalnie podmiotów spoza partyjnej przynależności. Wzywamy do tworzenia wojewódzkich, powiatowych i gminnych koalicji po to by móc wspólnie wystąpić na listach wyborczych do sejmików wojewódzkich, rad powiatów i gmin, które obecnie obsadzają lokalni nominaci partii politycznych, przenosząc na samorząd szkodliwe skutki konfliktów partyjnych.

Polacy nie muszą być skazani na ciągły wybór mniejszego zła. Pora by wybrali większe, wspólne dobro.

źródło: Patryk Hałaczkiewicz koordynator krajowy Ruchu Samorządowego “Bezpartyjni”

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ