INFLACJA? Inwestycje w nieruchomości na dużą skalę

KOWR zachęca – mamy atrakcyjne lokalizacje i przystępne ceny. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obok nieruchomości  rolnych oferuje na sprzedaż kilkadziesiąt tysięcy hektarów działek inwestycyjnych.

Co ciekawe jest to największa w Europie Środkowo-Wschodniej oferta terenów przeznaczonych pod inwestycje. Wiele terenów oferowanych przez KOWR położonych jest w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Podmioty inwestujące w tych strefach mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach korzystając z ulg i zwolnień podatkowych. Dzięki takim inwestycjom powstają nowe miejsca pracy w regionach, w których rynek pracy jest ograniczony.

Na terenie Dolnego Śląska najciekawsze lokalizacje znajdują się na Bielanach Wrocławskich,  w Zespole Podstrefy Wrocław-Kobierzyce , Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w sąsiedztwie parku technologicznego Prologis, magazynów Amazon i fabryk Cargill oraz Cadbury Wedel Poland. Podstawowym atutem tych gruntów jest bliskie sąsiedztwo Wrocławia oraz usytuowanie nieopodal najważniejszych w regionie węzłów komunikacyjnych.

Jak mówi dyrektor KOWR OT Wrocław Tomasz Krzeszowiec – „Potencjalni inwestorzy wciąż sygnalizują zainteresowanie nabyciem gruntów, w szczególności gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, jak również na cele produkcyjno-usługowe, zarówno pod mało-, jak i wielkoobszarowe inwestycje. Na tą chwilę, do czasu organizacji przetargów, ciężko jest ocenić, czy obecna sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym, będzie miała wpływ na rezygnację, bądź też odłożenie w czasie decyzji o zakupie nieruchomości”

Przykłady dotychczasowych inwestycji na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych obecnie KOWR

 • Fabryka Silników i Baterii Elektrycznych Mercedes-Benz w Jaworze (na gruntach przekazanych w 2016 r. aportem do spółki pod firmą: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” z siedzibą w Wałbrzychu)
 • Hala Magazynowa AMAZON w Bielanach Wrocławskich.
 • Zakłady produkcyjne LG Display w Biskupicach Podgórnych.
 • Salon samochodowy Mercedes-Benz we Wrocławiu przy ul. Granicznej.
 • Na terenie Podstrefy Środa Śląska i Miękinia LSSE na gruntach z Zasobu WRSP powstały zakłady: Pittsburgh Glass Works Polnad Sp. z o.o., BASF, XEOS Sp. z o.o., EMPOL S.A.
 • Zakład produkcji mas bitumicznych i kruszyw BISEK-ASFALT w Kostomłotach.
 • Zakład produkujący armaturę sanitarną MATEX Sp. z o.o. w Kostomłotach.
 • Zakład Produkcyjny CCC S.A. z Polkowicach.
 • Zakłady produkcyjno-usługowe w Złotoryi (na terenie Podstrefy-Złotoryja LSSE).
 • Zakłady produkcyjno-usługowe w Jaszkowej Dolnej gmina Kłodzko (na terenie Podstrefy Kłodzko – Jaszkowa Dolna WSSE).
 • Osiedla mieszkaniowe na Wojszycach przy ul. Smardzowskiej i ul. Granitowej, na Oporowie przy ul. Wiejskiej / Awicenny.
 • Zakład produkcyjny SATO Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce na Oporowie przy ul. Tynieckiej we Wrocławiu.
 • Salony samochodowe SEAT, SKODA, Volkswagen we Wrocławiu na Klecinie, przy ul. Francuskiej (sprzedaż wtórna przez VESPER Sp. J. Sp. K.A.)

 

Jak wygląda procedura kupna?

Nieruchomości inwestycyjne są dostępne w przetargach nieograniczonych, co oznacza, że może do nich przystąpić każdy zainteresowany, zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorca.

W przetargach nie mogą brać udziału podmioty, które mają zaległości finansowe wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ZUSu lub KRUSu, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem, z dokładnym określeniem obrębu i numeru geodezyjnego nieruchomości, a w przypadku dokonywania wpłaty przez inną osobę niż zamierzająca uczestniczyć w przetargu dodatkowo: imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyć w przetargu, za którą wpłata jest realizowana.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia dowodu osobistego lub paszportu, przedsiębiorcy– oprócz dowodu tożsamości  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej. Wyżej wymienione dokumenty, jak również dowód wpłaty wadium, należy złożyć przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem. Zwycięzcy licytacji wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży natomiast resztę środków należ wpłacić nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Ciekawym pod wzgędem nabywcy jest fakt możliwości rozłożenia spłaty należności na roczne raty. W takim przypadku należy przed zawarciem umowy sprzedaży przedłożyć zabezpieczenie spłaty kwoty należności np. hipoteka oraz wpłacić 50% ceny. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat.

Informacje o przetargu są publikowane zwyczajowo w Urzędach Gmin, w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, w Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu, w Sołectwie wsi gdzie znajduje się licytowana nieruchomość, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj