Raport po przeprowadzonych kontrolach na szpitalnych oddziałach ratunkowych i w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu

Domena publiczna

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia raport dotyczący kontroli przeprowadzonych na szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu w listopadzie i grudniu 2016 roku. Kontrole przeprowadzili pracownicy wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bezpośrednie czynności kontrolne polegały na weryfikacji informacji dotyczących:

– kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

– stanu osobowego personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych)
z harmonogramami pracy w dniu kontroli;

– sprawdzenia czasu przekazania pacjenta przez zespół na szpitalny oddział ratunkowy;

– ustalenia wolnych miejsc na oddziałach szpitalnych.

Pierwsze kontrole przeprowadzono w dniu 14 listopada 2016 r., w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213.

Stwierdzono, że w dniu 14.11.2016 r., tj. w dniu przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w ww. podmiotach leczniczych, stan osobowy pracującego personelu był zgodny z przekazanymi harmonogramami czasu pracy, wszyscy pracownicy posiadali wymagane kwalifikacje, a czas przekazania pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco. W dniu 28 listopada 2016 r. zespoły kontrolne ponownie sprawdziły czas przekazania pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego na ww. SOR-y. Czas przekazania pacjentów podczas przeprowadzonych kontroli odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco.

Kolejne kontrole przeprowadzono w dniach 15 i 29 grudnia 2016 r.
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy przy ulicy Kamieńskiego 73A oraz w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym
im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu ul. A.E Fieldorfa 2.

Stwierdzono, że w dniu 15.12.2016 r. tj. w dniu przeprowadzenia kontroli w ww. podmiotach leczniczych stan osobowy pracującego personelu był zgodny z przekazanymi harmonogramami pracy, wszyscy pracownicy posiadali wymagane kwalifikacje, a czas przekazania pacjentów na szpitalne oddziały ratunkowe odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco. W dniu 29 grudnia 2016 r. zespół kontrolny, dokonał ponownego sprawdzenia czasów przekazania pacjentów na szpitalny oddział ratunkowy przez zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku kontroli stwierdzono, że czas przekazania pacjenta odbywał się
na bieżąco.

Równolegle Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu działając na zlecenie Wojewody Dolnośląskiego, przeprowadził kontrolę w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką. Podczas tej kontroli – obejmującej wskazany przez Wojewodę czas nadmiernych postojów ZRM przed SOR co wynikało z dokonanej wcześniej analizy ruchu zespołów ratownictwa medycznego – po dokonaniu kompleksowej analizy przez zespół kontrolny NFZ zarzut nadmiernego przetrzymywania zespołów ratownictwa medycznego został potwierdzony. W związku z powyższym Dyrektor DOW NFZ podejmie stosowne przewidziane przepisami działania wobec Szpitala.

Jednocześnie Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdził zarzutów nadmiernego przetrzymywania zespołów ratownictwa medycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

W pozostałych szpitalnych oddziałach ratunkowych we Wrocławiu NFZ jest jeszcze w trakcie przeprowadzania postępowań kontrolnych.

W dniu 23 listopada 2016 r.  przeprowadzona została kontrola w trybie uproszczonym w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34-38.

Kontrola w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu wykazała następujące nieprawidłowości:

– stwierdzono przekroczone czasy dotarcia zespołu do pacjenta;

– stwierdzono niewłaściwe przeprowadzanie wywiadu przez dyspozytora medycznego z osobą zgłaszającą;

– stwierdzono brak szczegółowej procedury postępowania w przypadkach przetrzymywania ambulansów na SOR oraz Izbach Przyjęć;

– stwierdzono brak prawidłowego nadzoru i kontroli nad pracą dyspozytorów medycznych;

– stwierdzono prowadzenie dokumentacji bez  należytej staranności.

W związku z zakończeniem kontroli w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu wydano zalecenia pokontrolne dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu mające na celu zniwelowanie ww. nieprawidłowości. Pogotowie Ratunkowe zostało zobligowane do poinformowania Wojewody Dolnośląskiego, do dnia 28 lutego 2017 roku, o sposobie wykonania zaleceń a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z dniem 30 stycznia 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 13 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. rozpoczęły się kolejne kontrole w trybie uproszczonym w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć na terenie miasta Wrocławia oraz w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.

źródło: duw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ