Woda dla Wrocławia

77.jpg

Woda dla Wrocławia

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) czytamy, że:

„Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:

1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”

(…)

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001989+2015%2411%2428&type=2

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001989+2015%2411%2428&min=1

______________________________________________________

We Wrocławiu wodę  bezpieczną dla zdrowia ludzkiego dostarcza Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna (MPWiK S.A.) we Wrocławiu, które działa zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia

Uchwała nr XVIII/349/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011 roku

*

MPWiK S.A. we Wrocławiu jest jednoosobową spółką Gminy Wrocław, utworzoną na podstawie Aktu Notarialnego Przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną z dnia 22 czerwca 2011 r., Repertorium A nr 7460/2011.
Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy nr rej. H3728 B, KRS 0000391028. Spółce nadano numer statystyczny REGON 930155369.

*

UCHWAŁA NR XVIII/349/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia wprowadziła w życie nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia oraz określiła prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego MPWiK S.A. we Wrocławiu na obszarze Wrocławia.

Zgodnie ze Statutem podstawowym celem działalności Spółki jest realizowanie zadań własnych Gminy Wrocław z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej społeczności, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celów Spółki oraz służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa.

Źródło: 

DZ. URZ. WOJ. 2012.353. Ogłoszony: 26.01.2012.Uchwała nr XVIII/349/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia

Źródło: http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2012/353/

*

DZ. URZ. WOJ. 2012.2970. Ogłoszony: 23.08.2012

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 128/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2012 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/349/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia.

Stwierdzenie nieważności § 4 ust. 4, § 9 pkt 6, § 10 pkt 16, § 23 załącznika do uchwały nr XVIII/349/11 – wyrok WSA z 30.04.2012 r. II SA/Wr 128/12 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz.2970) – orzeczenie prawomocne z dniem 17.07.2012 r.

Źródło: http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2012/2970/

*

STATUT MPWiK S.A. we Wrocławiu

*

Woda, którą dostarcza MPWiK pochodzi przede wszystkim z gór. Pobierana jest ona z rzeki Oławy zasilanej z kolei przez Nysę Kłodzką. Źródła tej ostatniej znajdują się w Sudetach. Górska woda stanowi 99 procent surowca wykorzystywanego przez MPWiK. Pozostały 1 procent to woda z ujęcia głębinowego w Leśnicy, która trafia do mieszkańców tego osiedla. Wody z Oławy i Nysy Kłodzkiej dzięki systemowi przerzutowemu w Michałowie niedaleko Opola łączą się, a następnie trafiają do dwóch wrocławskich Zakładów Uzdatniania Wody:„Mokry Dwór” i „Na Grobli”. (…)”

Źródło: http://www.mpwik.wroc.pl/woda/

*

Parametry wody

„Ujęcia, obiekty i tereny wodonośne MPWiK znajdują się pod szczególną ochroną sanitarną. Na ich terenie mogą przebywać jedynie osoby upoważnione. To konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo jej produkcji i dostaw do mieszkańców. A czy skuteczne? Przekonujemy się o tym wielokrotnie w ciągu dnia. Każdy etap produkcji wody jest bowiem rygorystycznie kontrolowany.

Czuwa nad tym Laboratorium Jakości Wody MPWiK.

Jego pracownicy w trakcie uzdatniania wody kontrolują aż 10 różnych procesów. W ciągu roku badamy ponad 12 000 prób wody i wykonujemy ponad 85 000 analiz. A przecież to nie jedyne kontrole. Woda badana jest także w sieciach miejskich i bezpośrednio u klientów. To, że gotowy produkt dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają także kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Mogą nam Państwo zaufać. Dostarczamy źródło życia i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak  odpowiedzialne jest to zadanie.(…)”

Źródło: http://www.mpwik.wroc.pl/parametry-wody/

*

TARYFY

MPWiK S.A. we Wrocławiu informuje, że Rada Miejska Wrocławia, uchwałą nr XX/400/16 z dnia 21.01.2016 r., zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wrocław.

Źródło: http://www.mpwik.wroc.pl/klient/taryfy/

______________________________________________________

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Strona internetowa: www.http://gis.gov.pl/

*

Stan Sanitarny Kraju w roku 2015, Główny Inspektorat Sanitarny, 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl, www.gis.gov.pl

Źródło: http://gis.gov.pl/images/gis_stan_2015_internet_jb.pdf

*

Portal Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

„Ideą budowy portalu Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody jest stworzenie miejsca, gdzie można by w sposób jednolity i uporządkowany publikować informacje na temat jakości sanitarnej wody. Portal jest dostępnym publicznie wyjściem całego systemu Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody, gdzie są publikowane komunikaty, oceny jakości wody – od pojedynczych ujęć wody, aż po cały kraj, różnego typu raporty, analizy, aktualności dotyczące systemu monitoringu czy wody. 

Portal ma za zadanie ułatwić wywiązywanie się Inspekcji z jej ustawowych obowiązków informowania o jakości wody w Polsce władz samorządowych i państwowych, mediów oraz oczywiście społeczeństwa. Pełni też rolę edukacyjną – dane publikowane w portalu są cennym źródeł informacji dla naukowców, nauczycieli i uczniów.”

Monitoring Jakości Sanitarnej Wody

*

Dane statystyczne – Woda do spożycia

Stan sanitarny jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2015 r.

Stan sanitarny jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2014 r.

Stan sanitarny jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2013 r.

 

Źródło: http://gis.gov.pl/woda/woda-do-spozycia/82-dane-statystyczne-woda-do-spozycia

*

Interaktywna mapa wyszukiwania jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

______________________________________________________

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Strona internetowa:

http://wssewroclaw.pis.gov.pl/

*
Zlecenie na pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych wraz z wydaniem oceny o jej jakości

*

Lista nr 3 – Badania fizykochemiczne/ mikrobiologiczn wody Zakres badań i stosowanych metod badawczych – zaakceptowanych przez klienta

*

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2015 r. WROCŁAW 2016

_______________________________________________________

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747, z późn. zm.

Akty wykonawcze

Akty zmieniające

*

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989

*

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. OJ L 330, 5.12.1998, p. 32–54

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. OJ L 135, 30.5.1991, p. 40–52

*

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. OJ L 327, 22.12.2000, p. 1–73 

***

Sposób oczyszczania studni przydomowej

 

***

by Roman Andrzej Śniady (+), 16/08/2016

© Fotografia: R.A.Ś. (+),  Wrocław, 2016

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj